شرکت دنیای پردازش (Processing World Corporation) با هدف طراحی و تولید سیستم‌های الکترونیکی و کامپیوتری و ایجاد سازمانی تحقیقاتی- تولیدی، برای ارائه سیستم‌های حضور و غیاب، فعالیت تحقیقاتی خود را در سال ۱۳۶۹ تحت عنوان مؤسسه تحقیقاتی دنیای پردازش و فعالیت تجاری خود را از سال ۱۳۷۳ با عنوان شرکت دنیای پردازش به‌صورت رسمی آغاز نمود.

دستگاه حضور و غیاب
PW 1000
دستگاه حضور و غیاب
PW 1100
دستگاه حضور و غیاب
PW 1410
دستگاه حضور و غیاب
PW 800
دستگاه گشت و نگهبانی
PW 2000
ثبت جرائم رانندگی

PW 3000

ثبت قبض آب و برق

PW 6200