آخرین دستگاه حضور و غیاب تولید دنیای پردازش

Media - TimeAttendance - PW1700

نیاز به سیستم حضور و غیاب از چه زمانی ایجاد شد؟

از زمان انقلاب صنعتی، آن گاه که صنعت به قدری پیشرفت کرد که دقایق و ثانیه ها اهمیت پیدا کردند، آن گاه که حضور یا عدم حضور، دیرکرد یا بی نظمی نیروی کار، به سبب حساسیت فرایندهای صنعتی، دستگاه ها و حساسیت های خاص و گریز ناپذیر همراه با تولید انبوه، الزام کارگر و نیروی کار به حضور سروقت و منظم در محیط کارگاه و کارخانه اهمیت پیدا کرد.

چرا سامانه حضور و غیاب لازم است؟

در دعاوی میان کارگر و کارفرما در زمینه بیمه، اضافه کاری، سنوات، حقوق و دستمزد و هر آنچه که به نحوی به حضور یا عدم حضور کارگر در محیط کارگاه و کارخانه (و یا حضور کارمند در محیط اداره و سازمان) بستگی داشته باشد، تنها مستند صد در صد قابل پذیرش برای مراجع قضایی اطلاعات به دست آمده از یک سیستم حضور و غیاب است.