کاهنده اعتبار 9200
جدیدترین دستگاه دنیای پردازش با مدیریت کارت بلیط و عملکرد مسافر و بسیاری از قابلیتهای دیگر که به تازگی وارد بازار شده است.
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
Pw9000 Master
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
Pw9000 Slave
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
کاهنده اعتبار Pw9000
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید