PW Park
با این دستگاه نیاز به پرداخت نقدی و دریافت قبض کاغذی و اختصاص نیروی انسانی برطرف می شود.