تعریف برنامه چرخشی در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

جهت تعریف برنامه کاری برای پرسنل سازمان در نرم افزار حضور و غیاب دنیای پردازش  پس از تعریف شیفت و گروه، در منوی شیفتکاری -> آیتم معرفی برنامه چرخشی گروه ها را انتخاب فرمایید.

در این قسمت باید آیتم های زیر را پر فرمائید:

1. تعداد روزهای برنامه چرخشی: برحسب گردش روزهای کاری پرسنل تعیین می شود.

2. تاریخ شروع برنامه چرخشی: از زمانی که گروه

3. تعطیلات تقویم: تعطیل شود- مشابه دوره گردش

4. درون برنامه هفتگی شماره شیفت مورد نظر را وارد فرمائید. در صورتی که روز مورد نظر تعطیل باشد. از کلید f10، f11، f12  جهت تعطیلی (شیفت، خاص، تعطیل رسمی) آن روز استفاده فرمائید.

کلید شیفت ها: در صورت فشردن این دکمه لیست شیفت ها نمایش داده می شود.

دکمه تقویم سالیانه گروه جاری و تقویم ماهانه گروه جاری هر کدام به ترتیب تقویم سال و ماه را نمایش می دهد.