تعریف شیفت در برنامه PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 

برای تعریف ساعات کاری پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب PWKara Web در منوی شیفت کاری، آیتم معرفی شیفت را کلیک فرمائید.

و فرم مربوطه را  با توجه به توضیحات زیر پر فرمائید.

عنوان: نام شیفت مورد نظر را وارد فرمائید. به عنوان مثال اگر این شیفت بیانگر ساعت کاری پرسنل اداری است. "اداری" را وارد فرمائید.

نوع شیفت: زمانی کاربرد دارد که بخواهیم برای پرسنل آن شیفت نوبتکاری در پایان ماه محاسبه شود. برای اطلاعات بیشتر ویدئو تنظیمات نوبتکاری را مشاهده فرمائید.

ساعت شروع و خاتمه و طول شیفت را با توجه به ساعت کاری مورد نظر وارد فرمائید.

مدت کسر یک روز غیبت: در صورتی که پرسنل یک روز تردد وارد ننمایند و غیبت برای آنها ثبت شود. در روزهای عادی، پنجشنبه، ماه رمضان، پنجشنبه ماه رمضان چه مقدار ساعت از کارکرد آنها کسر شود. معمولا این آیتم برابر یا مدت شیفت در همان روز است.

مدت کسر یک روز مرخصی بدون حقوق و مدت کسر یک روز مرخصی بیماری: در صورتی که برای پرسنل این نوع مرخصی ها وارد شود میزان کسر ساعت از کارکرد آنها در روزهای عادی، پنجشنبه، ماه رمضان، پنجشنبه ماه رمضان با توجه به عدد وارد شده از این قسمت صورت می گیرد.

بهتر است مطابق با مدت شیفت وارد شود.

تاخیر مجاز و تعجیل مجاز: آیتم های تاخیر و تعجیل میتواند مقدار ساعتی به عنوان مجاز داشته باشد تا پرسنل کسر کار اول وقت و آخر وقت برایشان ثبت نگردد. در صورتی که عدد 15 دقیقه وارد شود تا 15 دقیقه تاخیر و تعجیل بخشیده می شود و اگر مثلا 16 دقیقه شود تمام 16 دقیقه به عنوان تاخیر یا تعجیل که در نهایت به کسرکار تبدیل می شود از کارکرد فرد کسر میگردد.

کسرکار بیش از ..... ساعت غیبت روزانه در نظر گرفته شود: در صورتی که کسر کار آن روز از مقدار ساعت وارد شده بیشتر شود یک روز کامل غیبت ثبت میگردد.

مرخصی بیش از ..... ساعت غیبت روزانه در نظر گرفته شود: در صورتی که مرخصی آن روز از مقدار ساعت وارد شده بیشتر شود یک روز کامل غیبت ثبت میگردد.

نکته در صورتی که نمیخواهید این آیتم ها در نظر گرفته شود عدد 24:00 را وارد فرمائید.

حداقل اضافه کار قابل قبول: در صورتی که این مقدار عدد برای قبل وقت و بعد وقت وارد شود. اگر پرسنلی از مقدار وارد شده کمتر اضافه کار بماند برایش اضافه کاری محاسبه نمی شود. در صورتی که بخواهید هر مقدار که پرسنل میخواهند اضافه کاری بگیرند این مقدار را صفر قرار دهید.

 حداکثر اضافه کار: اگر در سازمان شما محدودیت اضافه کاری وجود دارد این آیتم ها را مقداردهی فرمائید.

ساعات ماه رمضان: در صورتی که در ماه رمضان، ساعات کاری پرسنل شما تغییر میکند. این آیتم ها را مقدار دهی فرمائید. جهت اطلاعات بیشتر درباره تنظیمات ماه رمضان  ویدئو مربوطه را مشاهده فرمائید.

نکته: جهت استفاده از ساعت گسستگی کلید shift را نگه داشته و کلمه part را تایپ فرمائید. یک تب با عنوان بازه های گسستگی ظاهر می شود. و حالا شما میتوانید برای روزهای عادی، پنجشنبه، ماه رمضان، پنج شنبه ماه رمضان ساعت شروع و پایان گسستگی وارد فرمائید. این مقدار ساعت از طول شیفت شما کم می شود.