ورود گروهی درصد نوبتکاری در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

نوبت کاری

طبق قانون کار برای پرسنلی که در طی ماه بصورت گردش کاری های متفاوت در شیفتهای صبح، عصر و شب در محل کار حاضر می شوند، درصد نوبتکاری تعلق می گیرد. در صورتی که بخواهیم برای این پرسنل، نوبتکاری محاسبه گردد، می توانیم یکی از موارد زیر را انتخاب نماییم:

 1. براساس تردد

  : براساس نوع شیفت پرسنل(در هنگام تعریف شیفت تعیین می گردد) در طی ماه ، درصد نوبتکاری به روش زیر محاسبه می شود :
  اگر در طول ماه در شیفتهای نوع صبح وعصر آمده باشد درصد نوبتکاری وی 10% خواهدبود .
  اگر در طول ماه در شیفتهای نوع صبح ،عصر وشب آمده باشد درصد نوبتکاری وی 15% خواهدبود.
  اگر در طول ماه در شیفتهای نوع عصر وشب یا صبح وشب آمده باشد درصد نوبتکاری وی 5/22 % خواهدبود.
 2. صفر

  در صورتی که نخواهیم به پرسنل نوبتکاری تعلق گیرد این گزینه را انتخاب می کنیم.
  نوبتکاری 10% : با انتخاب این گزینه دیگرنوع شیفت کنترل نمی شود ونوبتکاری 10% به صورت ثابت به پرسنل تعلق می گیرد .
  نوبتکاری 15% : با انتخاب این گزینه دیگرنوع شیفت کنترل نمی شود ونوبتکاری 15%به صورت ثابت به پرسنل تعلق می گیرد .
  نوبتکاری5/22 % : با انتخاب این گزینه دیگرنوع شیفت کنترل نمی شود ونوبتکاری 5/22 % به صورت ثابت به پرسنل تعلق می گیرد .

نوبتکاری در نرم افزار کارا تحت وب

امکان ورود درصد نوبتکاری به صورت گروهی در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب دنیای پردازش وجود دارد این مورد زمانی بیشتر استفاده می شود که قانون درصد نوبتکاری نیاز است برای گروهی از افراد در سازمان اعمال شود. به عنوان مثال درصد نوبت کاری گروه اداری صفر منظور
گردد.
جهت تحقق این امر در منوی پرسنلی آیتم درصد نوبت کاری را انتخاب فرمائید.
میتوانید براساس بخش پرسنل را فیلتر کنید یا دکمه "برای همه" را بزنید و برای همه افراد بخش یا سازمان درصد نوبت کاری را مشخص کنید.
این آیتم همان درصد نوبت کاری منوی پرسنلی -> مشخصات پرسنلی می باشد.