نوبت کاری در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

نوبت کاری (شیفت کاری) چیست؟

مشاغلی مانند آتش نشانی، پرستاری، پزشکی، نگهبانی و حراست و کار در کارخانجات هستند که ساعات کاری آنها گردشی است. به این معنا که روزهایی در ماه، شاید شخص صبح کار باشد، اما روزهایی دیگر، عصرکار و یا شبکار. قانونگذار، به منظور جبران فشارهای وارده به کارگر، به سبب این تغییرات شیفت و ساعت کاری، روش های متفاوتی جهت پرداخت دستمزد و یا فوق العاده هایی بیشتر از کار حالت عادی در نظر گرفته است. برابر با ماده 55 قانون کار، اگر ساعات کار شخصی، به گونه ای باشد که در طول یک ماه، نوبتهای وی بین نوبتهای صبح، عصر و شب، تغییر داشته باشد، به وی نوبتکار گفته می شود.

نوبتکاری و یا شیفتکاری نیز، مانند بسیاری موارد دیگر در قانون کار، از حساسیت بالایی برخوردار هستند و به همین سبب است که هنگام خرید یک سامانه کنترل تردد و ثبت حضورغیاب پرسنل، لازم است به آن دقت شود. دنیای پردازش به سبب اهمیت این موضوع و نیازمندی های متعدد و حساس بیمارستانها در این مورد، نسخه ای جداگانه برای بیمارستانها در نظر گرفته است. لذا اگر شما برای محلی مانند بیمارستان که شیفت کاری، جزویی لاینفک از گردش کار سازمان شماست، به دنبال نرم افزار هستید، به شما پیشنهاد می کنیم حتما نسخه ویژه بیمارستان دنیای پردازش را بررسی بفرمایید.

در همه نسخ نرم افزارهای حضور غیاب تحت وب دنیای پردازش امکان معرفی افراد نوبتکار و تنظیمات فعال سازی آنها برای دریافت حق نوبتکاری قرار داده شده است.

نوبتکاری به افرادی تعلق میگرد که در نوبت های زیر در سازمان در طول ماه گردش ساعت کاری داشته باشند:

  • صبح و عصر باشد نوبتکاری 10 درصد
  • صبح و عصر و شب باشد نوبتکاری 15 درصد
  • صبح و شب باشد نوبتکاری 22.5 درصد
  • عصر و شب باشد نوبتکاری 22.5 درصد

تنظیمات نوبتکاری

  1. در منوی پرسنلی -> مشخصات پرسنلی -> تب مشخصات اولیه درصد آن تعیین گردد.
  2. در منوی شیفتکاری -> معرفی گروهها تفاوت شیفت از نوبتکاری کسر گردد یا خیر و درصد نوبتکاری تعیین گردد.
  3. در منوی شیفتکاری -> معرفی شیفت ها نوع شیفت درست تعیین گردد.
  4. درمنوی اطلاعات پایه -> پارامترهای سیستم  -> تب کارکرد تیک زده شده باشد و عوامل کسر از آن مشخص باشد. و  آیتم "حداقل شیفت های موثردر نوبت کاری" مقدار دهی گردد.
  5. در عناوین پایه سیستم آیتم نوبتکاری فعال شود.