برگه های اضافه کار گروهی در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 جهت ثبت مجوز اضافه کار به صورت گروهی در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب دنیای پردازش در منوی تردد گزینه "مجوز اضافه کار گروهی" را انتخاب فرمایید.

در این صفحه دو تب برای ورود و حذف مجوز اضافه کار گروهی وجود دارد. با وارد کردن تاریخ شروع و خاتمه و مدت اضافه کار و انتخاب

پرسنل مجوز اضافه کاری را برای افراد مورد نظر ثبت نمایید. همچنین در تب حذف می توانید این مجوز را حذف نمایید.