شب کاری در نرم افزار حضور و غیاب PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 

شبکاری چیست؟

بر اساس قانون کار، مدت زمانی که کارگر بین ساعت 22 شب، تا 6 بامداد روز بعد صرف کار می کند، شبکاری گفته می شود. بر اساس قانون کار، برای ساعات شبکاری، 35% مزد بیشتر از ساعت کار معمول، در نظر گرفته می شود. لذا وجود این امکان در یک سامانه حضورغیاب تخصصی، که بتواند ساعات صرف شده در شیفت شب را از ساعات کاری عادی جدا کند تا سیستم حقوق و دستمزد بتواند بر اساس آن عمل کند، امری ضروری برای کارگاههایی که شیفت شب دارند، به حساب می آید.

شبکاری در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب دنیای پردازش تنظیماتی را دارد. این تنظیمات براساس قانون کار در برنامه قرار داده شده است. در قانون کار به پرسنلی که از ساعت 22 تا ساعت 6 صبح در سازمان حضور دارند شب کاری تعلق می گیرد.

تنظیمات شبکاری

  1. به منوی اطلاعات پایه -> پارامترهای سیستم -> تب عمومی  بروید.
  2. آیتم های شروع و خاتمه شبکاری را مقدار دهی فرمائید.
  3. به منوی اطلاعات پایه -> پارامترهای سیستم -> تب اضافه کاری بروید.
  4. آیتم های "حداقل شب کاری قابل قبول در طول روز" و "حداکثر شب کاری قابل قبول در طول روز" را مقدار دهی فرمائید.
  5. آیتم "به پرسنل نوبت کار، شب کاری داده شود" و "به پرسنل نوبت کاری در شیفت شب، شب کاری داده شود" را در صورت نیاز تیک بزنید.
  6. در عناوین پایه سیستم آیتم شبکاری را فعال نمائید.