نوبتکار چرخشی صبح و عصر در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 

جهت تعریف برنامه کاری پرسنل نوبتکار یک هفته صبح کار و یک هفته عصر کار  در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب دنیای پردازش ابتدا باید تعداد شیفت ها و گروه ها و برنامه چرخشی پرسنل نوبتکار را تعیین فرمائید. توجه فرمائید حتما تاریخ شروع برنامه چرخشی را از اول سال اعمال فرمائید.

 

برنامه پرسنل نوبت کار یک هفته صبح یک هفته عصر
روزهای کاری
ساعت موظف گروه الف
 ساعت موظف گروه ب
هفته اول
 14 - 6
22 - 14
هفته دوم
 22 - 14
14 - 6 

  تعداد شیفت 2
 تعداد گروه
2
 دوره گردش
14
 تعطیلات تقویم
 تعطیل شود
   مشابه دوره گردش
حالا با توجه به آموزشی که در ویدئو های معرفی شیفت و معرفی گروه و معرفی برنامه چرخشی مشاهده کردید این سه مورد را برای پرسنل نوبتکار خود انجام دهید.