روش محاسبه اضافه کار در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

اضافه کار مازاد چیست؟

 در نرم افزار حضور غیاب تحت وب کارا، برای افرادی که بیشتر از 44 ساعت در هفته کار میکنند، روش خاصی برای محاسبه اضافه کار در نظر گرفته شده است که به نام روش مازاد معرفی می شود.

فرمول محاسبه اضافه کار به روش مازاد

اضافه کار پرداختی = کارکرد کل ماهانه - کارکرد موظف ماهانه

کارکرد کل ماهانه = کل حضور منهای اضافه کار نامجاز + مرخصی های با حقوق +ماموریت ها + فرجه های استفاده شده تاخیر و تعجیل با توجه به آنچه در پرسنلی و شیفت تعیین شده است.

کارکرد موظف ماهانه=(تعداد روزهای کاری تقویم رسمی منهای مجموع غیبتهای روزانه و کسر کار ساعتی و بی حقوق ها اعم از ساعتی و روزانه) * کارکرد موظف روزانه