کاردکس مرخصی استحقاقی در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

افزایش ها

  1. اتوماتیک
  2. دستی (تشویقی)
  3. صفر کردن مانده ها (اگر منفی باشد)

کاهش ها

  1.  مرخصی استحقاقی روزانه
  2. مرخصی ساعتی شخصی
  3.   دستی (تنبیهی)
  4.   صفر کردن مانده ها (اگر مثبت باشد)
  5. کاهش مازاد مرخصی به دلیل انتقال بخشی از مرخصی به سال بعد

    مانده نهایی = مانده ابتدای دوره + افزایش های امسال - کاهش های امسال