فعال سازی کاردکس با انتقال 9 روز در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 

وارد کردن ذخایر مرخصی از سالهای پیش تا ابتدای سال شروع کار با سیستم مثلاً سال 99 :

 1. در منوی تردد - مانده ابتدای دوره :
  کلید تاریخ شروع کاردکس را زده و تاریخ را 99/01/01 قرار دهید .(چون قرار است در انتهای سال 99 مرخصی انتقالی به سال بعد از 99/01/01 تا آخر سال محاسبه گردد)
  در ستون ابتدای دوره: مانده های 99/01/01 ضربدر 7:20 را وارد نمایید (در ماشین حساب 7:20 معادل 7.33 می باشد)
 2. وارد کردن مانده های مرخصی از ابتدای سال 99 تا تاریخ شروع واقعی کار با سیستم :مثلا (99/05/01)
  در منوی تردد - افزایش یا کاهش مرخصی در tab ثبت : تاریخ 99/05/01 و فرد مورد نظر را انتخاب نمایید .
  سپس مانده های هر فرد را تا این تاریخ وارد نمایید . اگر مثبت است در افزایش و اگر منفی است در کاهش .
 3. وارد شدن طلب های مرخصی از این به بعد توسط سیستم به صورت خودکار:
  در منوی اطلاعات پایه - پارامترهای سیستم - مرخصی و مأموریت
  افزایش کاردکس بر اساس کارکرد بصورت خودکار را تیک زده و سپس کلید:
  فرم افزایش مرخصی استحقاقی بر اساس نوع استخدام را کلیک نمایید:
  در فرم مذکور از بالا نوع استخدامی مورد نظر را انتخاب نموده و سپس از پایین صفحه نحوه افزایش مرخصی را مشخص نمایید .
  اگر نحوه افزایش مرخصی بصورت ماهانه است مقدار طلب ماهانه به روز و ساعت وارد نمایید.
  اگر نحوه افزایش مرخصی بصورت سالانه است مقدار طلب سالانه را به روز و ساعت و دفیفه وارد نمایید.
  اگر نحوه افزایش مرخصی بصورت دقیق تر و به ازای هر روز کارکرد پرسنل است:
  مدت افزایش مرخصی به ازای هر روز کارکرد را بر اساس فرمول ارائه شده محاسبه نمایید و به دقیقه وارد کنید.  رجوع شود به :

فرمول محاسبه طلب مرخصی بصورت اتوماتیک به ازای هرروز کارکرد

365/(طلب مرخصی سالانه به روز *طول یک روز*60 )
طول یک روز برای هر روز مرخصی طبق قانون کار =7:20 =7.33 اعشاری
که بایستی در منوی اطلاعات پایه - پارامترهای سیستم - مرخصی و مأموریت وارد گردد .
با فرض اینکه طلب هر سال مرخصی 30 روز باشد لذا :
30* 7.33 = 220 ساعت در سال
365/ 220 = 0.60 ساعت
0.60 ساعت* 60 دقیقه = 36 دقیقه
بنابراین : مدت افزایش مرخصی به ازای هر روز کارکرد را اگر 30 روز در سال مرخصی طلب دارید 36 دقیقه وارد نمایید.
اما اگر 26 روز طلب دارید :
365/ (26* 7/33 *60)     برابر است با 32 دقیقه
بنابراین : مدت افزایش مرخصی به ازای هر روز کارکرد را اگر 26 روز در سال طلب دارید 32 دقیقه وارد نمایید.