تعطیل کاری در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 تعطیل کاری چیست؟

اگر کارگر، به درخواست کارفرما، در روز تعطیل کار کند، از دستمزد تعطیل کاری (فوق العاده تعطیل کاری)، برخوردار خواهد بود. فرمول محاسبه تعطیل کاری دقیقا مشابه فرمول محاسبه اضافه کاری است و برای محاسبه مزد هر ساعت تعطیل کاری، لازم است میزان دستمزد عادی ساعتی کارگر، در 1/4 ضرب شود. به بیان دیگر، دستمزد هر ساعت تعطیل کاری، 40% بیشتر از دستمزد کارکرد در روزهای عادی است.

امکان محاسبه تعطیل کاری نیز، مانند سایر مفاهم دقیق و حساس مربوط به قانون کار، در سامانه جامع و کامل حضور و غیاب دنیای پردازش دیده شده است. جهت فعال سازی این آیتم در نرم افزار حضور غیاب تحت وب دنیای پردازش تنظیماتی باید انجام گیرد.

تنظیمات تعطیل کاری

  1. در منوی پرسنلی -> مشخصات پرسنلی -> تب اضافه کاری آیتم های  "حداقل اضافه کاری قابل قبول در روز تعطیل" و "اضافه کار بی نیاز از مجوز در روز تعطیل" و "حداکثر اضافه کار مجاز در روز تعطیل" مقدار دهی شده باشد.
  2. در معرفی شیفت کاری -> معرفی گروه ها آیتم های "شروع و خاتمه اضافه کاری در روز تطیل" و " سقف تعطیل کاری در یک روز" و "حداکثر اضافه کار مجاز در روز تعطیل" مقداردهی شده باشد.
  3. در منوی اطلاعات پایه ->  پارامترهای سیستم -> تب اضافه کاری، "نحوه تخصیص تعطیل کاری" را مشخص فرمائید.
  4. در منوی اطلاعات پایه آیتم تقویم رسمی آن روز باید تعطیل رسمی باشد.