تعریف گروه در برنامه PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 

جهت انتساب یک ساعت کاری یا یک شیفت به پرسنل سازمان در نرم افزار حضور غیاب تحت وب دنیای پردازش، بعد از تعریف شیفت می بایست در منوی شیفتکاری گزینه معرفی گروه را انتخاب فرمائید. و یک گروه جدید ایجاد  فرمائید. آیتم ها را با توجه به نیاز پرسنل سازمان و توضیحات هر آیتم پر فرمائید.

آیتم های اضافه کاری

شروع اضافه کاری در روز تعطیل:

خاتمه اضافه کاری در روز تعطیل:

شروع اضافه کاری در روز تعطیل رمضان:

خاتمه اضافه کاری در روز تعطیل رمضان:

سقف تعطیل کاری در یک روز:

اضافه کار Off در روز تعطیل رسمی:

مدت مرخصی استحقاقی در روز تعطیل:

اضافه کار ماموریت در روز تعطیل:

مدت مرخصی بدون حقوق در روز تعطیل:

اضافه کار ماموریت در روز تعطیل رسمی:

مرخصی غیر استحقاقی در روز تعطیل تقویم خاص:

حداکثر اضافه کار مجاز در روز تعطیل:

مدت ماموریت در روز تعطیل:

حداقل اضافه کار قابل قبول در روز تعطیل:

مدت ماموریت در روز تعطیل:

روش محاسبه اضافه کار: عادی - مازاد روزانه - مازاد ماهانه

آیتم نوبتکاری

نوبت کاری-> براساس تردد، 10 درصد، 22.5 درصد، 15 درصد، ندارد

تفاوت شیفت از نوبت کاری

به پرسنل نوبتکار، شب کاری داده شود:

به پرسنل نوبت کاری در شیفت شب، شب کاری داده شود:

مدت یک روز مرخصی استحقاقی -> برابر شیفت، برابر غیبت، به مقدار موظفی، به مقدار ثابت

تردد ناقص

در تردد ناقص در روزهای عادی، خروج منتهی به روز بعد صرف نظر شود:

در تردد ناقص در روز تعطیل، خروج منتهی به روز بعد صرف نظر شود

تعطیلات بین مرخصی

 تعطیلات بین مرخصی استحقاقی تعطیل شود

تعطیلات مصادف با مرخصی بدون حقوق تعطیل شود

تعطیلات مصادف با بیماری تعطیل شود

تعطیلات بعد از غیبت تعطیل شود

تعطیلات بین غیبت تعطیل شود