ورود گروهی مجوز اضافه کار در نرم افزار حضور و غیاب PWKaraWeb دنیای پردازش

 

در سامانه کنترل تردد (حضور غیاب) کارا، هنگامی که می خواهید سقف اضافه کاری تعیین کنید، برای اینکه ناچار به تعریف این مقادیر، برای تک تک پرسنل نباشید، می توانید به شکل گروهی، این کار را برای پرسنل خود انجام دهید.

این مورد بیشتر زمانی استفاده می شود که قانون محدودیت اضافه کاری مربوط به قبل از وقت، بعد از وقت و بین وقت و محدودیت اضافه کاری برای روزهای تعطیل سال، نیاز است برای گروهی از افراد در سازمان اعمال شود.

برای انجام این کار، در منوی پرسنلی آیتم محدودیت های اضافه کار را انتخاب فرمائید.

هم میتوانید براساس بخش یا سمت اعمال محدودیت کنید یا دکمه "برای همه" را بزنید و برای همه افراد سازمان اعمال محدودیت کنید.

این محدودیت در سطح روز است و همان محدودیت های منوی پرسنلی -> مشخصات پرسنلی می باشد.