نوبتکار گردشی 16 روز در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

 

جهت تعریف برنامه کاری پرسنل نوبتکار 16 روزه چرخشی در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب دنیای پردازش ابتدا باید تعداد شیفت ها و گروه ها و برنامه چرخشی پرسنل نوبتکار را تعیین فرمائید. توجه فرمائید حتما تاریخ شروع برنامه چرخشی را از اول سال اعمال فرمائید.

 

برنامه پرسنل نوبت کار 16 روزه چرخشی
روزهای کاری
ساعت موظف گروه الف
 ساعت موظف گروه ب   ساعت موظف گروه ج  ساعت موظف گروه د
4روز اول
 14 - 6
22 - 14
 6 - 22
استراحت
4روز دوم
 22 - 14
  6 - 22 استراحت
 14 - 6
4 روز سوم
 6 - 22
استراحت
 14 - 6   22 - 14
 4روز چهارم
استراحت
14 - 6    22 - 14
  6 - 22
  تعداد شیفت 3
 تعداد گروه
4
 دوره گردش
16
 تعطیلات تقویم
 تعطیل شود
   مشابه دوره گردش
حالا با توجه به آموزشی که در ویدئو های معرفی شیفت و معرفی گروه و معرفی برنامه چرخشی مشاهده کردید این سه مورد را برای پرسنل نوبتکار خود انجام دهید.