اصلاح مدت شناوری در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

امکان اصلاح مدت شناوری به صورت گروهی در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب دنیای پردازش وجود دارد این مورد زمانی بیشتر استفاده می شود که قانون شناوری نیاز است برای گروهی از افراد در سازمان اعمال شود. به عنوان مثال شناوری گروه اداری 30 دقیقه منظور گردد.
جهت تحقق این امر در منوی پرسنلی آیتم اصلاح مدت شناوری را انتخاب فرمائید.

در این صفحه 3 تب وجود دارد تب "جبران کسرکار با اضافه کار" و تب "جبران تاخیر و تعجیل با اضافه کار" و "وضعیت شناوری"

در تب اول و دوم تنظیمات را انجام دهید و در تب سوم فقط با انتخاب آیتم ها آن را برای بخشی خاص ثبت کنید.
میتوانید براساس بخش یا سمت پرسنل را فیلتر کنید یا دکمه "برای همه" را بزنید و برای همه افراد بخش یا سازمان "روش شناوری" را مشخص کنید.