اصلاح مجوزهای ساعتی در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 
  جهت ثبت یا ویرایش مجوز های ساعتی در نرم افزار حضور و غیاب تحت وب دنیای پردازش در منو تردد گزینه اصلاح مجوز ساعتی ترددها انتخاب فرمایید.

در این صفحه پرسنل مورد نظر را انتخاب کنید. تاریخ مورد نظر و تردد مورد نظر را انتخاب فرمایید. سپس وضعیت جاری و وضعیت جدید مجوز و مدت آن مجوز را وارد نمایید.