فعال سازی کسرکار در گزارشات نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

کسر کار چیست؟

در سازمانهایی که کارکرد و عملکرد پرسنل، بر اساس زمان حضور و تردد محاسبه می شود، پرسنل موظفند میزان ساعت خاصی را در سازمان حضور داشته باشند. حد و حدود این میزان را در اغلب کشورها قانون گذار مشخص می کند. اگر زمانی، پرسنلی، کمتر از این میزان در سازمان حضور داشته باشد، به اختلاف میان مدت زمان موظف و مدت زمانی که شخص در سازمان حضور داشته، کسرکار گفته می شود.

سازمانهای مختلف، سیاستهای متفاوتی را در قبال کسر کار اتخاد می کنند:

  • رایج ترین روش این است که سازمانها، میزان کسر کار را با اضافه کار شخص تهاتر می کنند. (البته اینکه چه میزان از کسر کار با اضافه کار جبران شود، می تواند سقف معینی داشته باشد. شما می توانید در سامانه حضورغیاب و گردش کار دنیای پردازش، این سقف را معین کنید.)
  • در برخی سازمانها، بخشی از کسر کار، یا همه آن، بخشیده می شود.
  • در برخی سازمانها، میزان کسر کار شخص، مستقیما روی حقوق آن ماه فرد اثر گذار است. برخی سازمانها ضرایبی نیز به عنوان جریمه در نظر می گیرند و میزان کسر کار را در آن ضرب می کنند. البته حدود و قصور این مورد نیز در قانون دیده شده است.

 جهت فعال سازی آیتم های کسرکار در گزارشات نرم افزار حضور و غیاب دنیای پردازش  در منوی اطلاعات پایه -> عناوین پایه سیستم -> تب کسریات رفته و با توجه به نیاز سازمان آیتم مورد نظر را فعال فرمائید.

مفاهیم:

کسر کار ساعتی: مجموع آیتم های تاخیر و تعجیل و خروج نامجاز می باشد.

تاخیر: میزان دیرکرد افراد از زمان شروع شیفت را نمایش می دهد.

تعجیل (تعجیل در خروج): میزان تعجیل خروج افراد نسبت به ساعت پایان شیفت را نمایش می دهد.

خروج نامجاز: مدت زمان خروج بین وقت از سازمان در صورتی که پرسنل مجوز نگرفته باشند را نمایش میدهد.

غیبت روزانه: تعداد روزهایی کاری فرد که در سازمان حضور نداشته و مجوز روزانه ای هم نگرفته است.