فعال سازی کارکرد در گزارشات نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 

در این ویدیوی آموزشی، به توضیح چگونگی فعالسازی آیتم های مربوط به کارکرد، با توجه به تردد پرسنل، در گزارشات نرم افزار تحت وب حضورغیاب شرکت دنیای پردازش می پردازیم.

 جهت فعال سازی آیتم های کارکرد، ابتدا به منوی اطلاعات پایه -> عناوین سیستم -> تب کارکرد وارد شوید و با توجه به تعریف مفاهیم آیتم های مورد نظر خود را فعال فرمائید.

مفاهیم:

کارکرد عادی: روزهای کاری منهای کسریات فرد را نمایش میدهد.

تعطیل کاری: اضافه کاری افراد در روزهای تعطیل سال را نمایش می دهد.

شب کاری: بازه زمانی حضور افراد در ساعات تعریف شده شبکاری را نمایش می دهد.

کارکرد خالص: میزان مدت حضور فرد در سازمان را نمایش می دهد.

حضور در شیفت: میزان مدت حضور فرد در بازه شیفت را نمایش می دهد.

کل حضور در سازمان

کارکرد کامل (موظف): میزان مدت موظفی که طبق قانون کار در ماه های 30 روزه 220 ساعت می باشد و در ماه های 31 روزه 227:20 می باشد.

نوبت کاری: میزان نوبتکاری افراد را نمایش میدهد. توضیحات مفصل تر در ویدئو مربوط به نوبت کاری مشاهده فرمائید.