نگهبان 24 ساعت کار 48 ساعت استراحت در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

در سیستم حضور غیاب تحت وب دنیای پردازش امکان تعریف برنامه کاری چرخشی نگهبان یک روز کارو دو روز استراحت وجود دارد. برای تعریف این برنامه کاری به جدول زیر توجه کنید در اینجا نیاز به تعریف یک شیفت و 3 گروه و 3 برنامه چرخشی داریم.
برنامه پرسنل نگهبان 24 ساعت کار 48 ساعت استراحت
روزهای کاری
ساعت موظف
روز اول
 7 - 7
 روز دوم
 استراحت
 روز سوم
 استراحت


  تعداد شیفت   1
 تعداد گروه
 3
 دوره گردش
3
 تعطیلات تقویم
 تعطیل شود
   مشابه دوره گردش
در اینجا نیاز به تعریف یک شیفت 24 ساعته می باشد مثلا از ساعت 7 صبح امروز تا 7 صبح فردا. باتوجه به ویدئوی تعریف شیفت می توانیم شیفت مورد نظر را تعریف کنیم.

و نیاز به تعریف 3 گروه چرخشی 1 و چرخشی 2 و چرخشی 3 داریم.برای تعریف گروه به ویدئوی تعریف گروه  مشاهده شود.

و بعد از آن نیاز به تعریف برنامه کاری مورد نظر داریم.

  1. برای تعریف برنامه چرخشی برای گروه الف نگهبان 24 ساعت کار و 48 استراحت به توضیحات زیر توجه کنید.
این گروه از نگهبان ها روز اول روز کاری که عدد شیفت را داریم و دو روز بعد استراحت که با زدن دکمه F10 تا f12 آن را تعطیل شیفت می کنیم.
  1. جهت تعریف برنامه چرخشی برای گروه ب نگهبان 24 ساعت کار و 48 استراحت به توضیحات زیر توجه کنید.
این گروه از نگهبان ها روز اول،  استراحت که دکمه F11  را می زنیم و روز دوم که روز کاری عدد شیفت را داریم و روز سوم استراحت که با زدن دکمه F11 آن را تعطیل شیفت می کنیم.
  1. تعریف برنامه چرخشی برای گروه سوم نگهبان 24 ساعت کار و 48 استراحت به توضیحات زیر توجه کنید.

این گروه از نگهبانها دو روز اول روز استراحت که دکمه F11  را می زنیم و روز سوم شیفت که عدد شیفت را وارد می کنیم.