نگهبان 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت در نرم افزار PWKaraWeb دنیای پردازش

 
در سیستم حضور غیاب تحت وب دنیای پردازش، امکان تعریف برنامه کاری پرسنل 24 ساعت استراحت 12 ساعت کار وجود دارد. در اینجا به تعریف برنامه کاری برای این پرسنل می پردازیم. به جدول زیر توجه فرمائید.
پرسنل نوبتکار 12 ساعت کار 24 ساعت استراحت
 روزکاری
 نگهبان الف
 نگهبان ب
 نگهبان ج
 روز اول
 19 - 7
7 - 19
استراحت
روز دوم
  7 - 19
استراحت 19 - 7
روز سوم
استراحت 19 - 7   7 - 19

 
 

 
 
 
 تعداد شیفت
2  
   تعداد گروه
 3  

 دوره گردش
 3  
 
 تعطیلات تقویم
 تعطیل شود
 
 
   مشابه دوره گردش
 
  1. برای تعریف برنامه کاری نگهبان الف طبق عکس روز اول شماره شیفت صبح و روز دوم شماره شیفت شب و روز آخر استراحت که کلید F11 را می‌زنیم.
  2. برای تعریف برنامه کاری نگهبان ب طبق عکس روز اول شماره شیفت صبح، روز دوم استراحت که کلید F11، روز سوم شماره شیفت شب را می‌زنیم.
  3. برای تعریف برنامه کاری نگهبان ج طبق عکس روز اول استراحت که کلید F11، روز دوم شماره شیفت صبح و روز سوم شماره شیفت شب را می‌زنیم.