محاسبه تعطیل کاری در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش

 

 

آیتم تعطیلکاری در سیستم حضور و غیاب دنیای پردازش به مدت حضور فرد در روزهای تعطیل رسمی تعلق میگیرد. در صورتی که در قوانین شرکت شما این آیتم به افراد تعلق بگیرد. به موارد زیر دقت کنید و تنظیمات را مرحله به مرحله انجام دهید.

  1. تنظیمات منوی پرسنلی -> مشخصات پرسنلی -> آیتم اضافه کاری در روز تعطیل را وارد می کنیم.
  2. تنظیمات منوی معرفی گروه ها -> آیتم "سقف اضافه کاری در روز تعطیل" را وارد میکنیم.
  3. تنظیمات منوی پشتیبانی -> پارامترهای سیستم -> صفحه 2 آیتم "حداکثر تعطیلکاری در یک روز" را وارد می کنیم.
  4. تنظیمات منوی پشتیبانی-> تقویم رسمی -> روز مورد نظر تعطیل رسمی باشد.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر