عناوین خاص پرسنلی در برنامه حضور و غیاب دنیای پردازش

 

 

برای اضافه کردن مشخصات هر پرسنل در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش یک منو با عنوان پرسنلی در برنامه pwkara تعبیه شده است که آیتم های مشخصی مثل نام، نام خانوادگی و... را دارد. برای اضافه کردن عناوین خاصی که در این منو وجود ندارد، میتوانیم از امکانی که در سیستم با عنوان "منوی گروه ویژه"  که در منوی پشتیبانی -> پارامترهای سیستم -> پارامترهای سیستم -> صفحه اول قرار داده شده استفاده کنیم.

مراحل آن به این صورت است:

  1.  عنوان مثلا "مرکز هزینه" را درگزینه عنوان "منوی گروه ویژه" تعریف کنید.
  2. در منوی پشتیبانی -> پارامترهای سیستم ->  به آن عنوان مانند تعریف مرکز هزینه مقدار می دهید.
  3. در مشخصات پرسنلی آیتم جدید با عنوان "مرکز هزینه" را مشاهده می کنیم.

نکته: منوی گروه ویژه حداکثر شامل دو عنوان می باشد.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر