تنظیم ماموریت خارج از شیفت در نرم افزار حضور غیاب دنیای پردازش

 

 

ماموریت بدون بازگشت در داخل وقت اداری

به ماموریتی گفته می شود که شخص در بین روز یعنی داخل شیفت به ماموریت برود و بازگشتی به سازمان نداشته باشد برنامه pwkara به صورت خودکار تا پایان شیفت ماموریت محاسبه می کند.

مثال: شیفت از ساعت 8 تا 16 می باشد و فرد در ساعت 10 به ماموریت می رود و دیگر بازگشتی نداشته باشد سیستم تا ساعت 16 ماموریت حساب می کند.

ماموریت بدون بازگشت درخارج از وقت اداری

به ماموریتی گفته می شود که شخص در خارج از وقت اداری به ماموریت برود و بازگشتی به سازمان نداشته باشد و در واقع ترددی به عنوان بازگشت از ماموریت برای او ثبت نشده است. که سیستم حضور غیاب دنیای پردازش تنظیماتی را برای کنترل این حالت در نظر گرفته است.

ابتدا به منوی پشتیبانی -> پارامترهای سیستم -> پارامترهای سیستم -> صفحه سوم بروید.

در قسمت ماموریت خارج از وقت اداری  یکی از سه حالت زیر را با توجه به قوانین سازمان تان انتخاب کنید.
صرفنظر شود: ماموریت ساعتی فرد ملقی می شود و میزان ماموریت صفر می شود.
تا پایان همان روز محاسبه شود: تا پایان روز، ماموریت را محاسبه می‌کند.
تا ورود روز بعد محاسبه شود: تا ورود روز بعد، ماموریت را محاسبه می‌کند.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر