تعریف برنامه اداری با زمان استراحت در نرم افزار حضور و غیاب دنیای پردازش

 
در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش امکان تعریف برنامه کاری برای پرسنل با امکان ساعت استراحت در بین وقت وجود دارد. برای تعریف این نوع برنامه نیاز به تعریف یک شیفت اداری مثلا از ساعت 8 تا 17:18 داریم برای تعریف ساعت استراحت در منوی تعریف شیفت دکمه استراحت را بزنید و ساعت شروع استراحت و پایان استراحت را وارد کنید در مثال فوق (12 تا 12:30) به عنوان ساعت استراحت تعریف شده است. مدت استراحت از مدت شیفت کسر میگردد. در اینجا نیاز به یک شیفت و یک برنامه چرخشی با دوره گردش 7 روزه داریم.
 برنامه اداری با زمان استراحت
 روزهای کاری
 ساعت موظف
 شنبه  17:18 - 8
 1 شنبه
  17:18 - 8
 2 شنبه
17:18 - 8
 3 شنبه
17:18 - 8
 4 شنبه
17:18 - 8
 5 شنبه
تعطیل شیفت
جمعه
تعطیل
   
  تعداد شیفت 1 شیفت 8 تا 17:18 با 30 دقیقه استراحت
  تعداد گروه 1
 دوره گردش 7
  تعطیلات تقویم تعطیل شود
 
 مشابه دوره گردش
برای تعریف این نوع برنامه چرخشی به عکس زیر توجه کنید که در اینجا تمام روزها کاری (شماره شیفت را وارد میکنیم)، روز پنجشنبه تعطیل شیفت (کلید F11) و روز جمعه روز تعطیل رسمی  (کلید F10) پرسنل می باشد.

رسانه -برنامه چرخشی - اداری 1

 

نکته: در صورتی که  روز 5شنبه سازمان شما کاری باشد و در شیفت مورد نظر برای روز پنجشنبه مدتی تعیین شده باشد میتوان روز پنجشنبه هم روز کاری تعریف کرد و در این صورت باید عدد شیفت در روز 5 شنبه هم وارد شود.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر