تنوع گزارش ها در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش

 

در سیستم حضورغیاب دنیای پردازش انواع مختلف گزارش ها را داریم. این گزارش ها شامل گزارش روزانه، ماهانه، سالانه می باشد. از انواع این گزارش ها می توان گزارش کارکرد، تردد، مرخصی و ماموریت، شیفت و نوبت کاری، گزارش مربوط به پرسنل و گزارش سالانه و.. را نام برد. در اینجا پاره ای از گزارشات مهم برنامه Pwkara را به طور اختصار توضیح می دهیم.

گزارش های کارکرد

 گزارش کارکرد روزانه

گزارش کارکرد روزانه مشروح کارکرد هریک از پرسنل انتخاب شده را در یک صفحه بطور کامل نشان می دهد. بعد از انتخاب ماه و فرد مورد نظر اطلاعاتی شامل ورود وخروج ها میزان اضافه کار مجاز یا نامجاز، کسرکار، مرخصی و ماموریت های ساعتی در طول روز نشان داده می شود در قسمت پایین گزارش، خلاصه کارکرد محدوده گزارش گیری را نمایش میدهد که شامل کارکرد، مرخصی و ماموریت های ساعتی، کسرکار، اضافه کار و سایر اقلام انتخاب شده می باشد. از پرکاربردترین گزارش های برنامه pwkara می باشد.

گزارش خلاصه وضعیت کارکرد

در این گزارش مجموع کارکرد و سایر اقلام گزارش مالی در محدوده زمانی انتخای شده محاسبه می کند و برای گرفتن خروجی های سیستم حقوق ودستمزد می باشد.
در صورتی که گزارش خلاصه وضعیت را در فاصله زمانی انتخاب کنید، این قسمت ظاهر میگردد توجه داشته باشید که اگر گزارش را قبلا" تهیه کرده باشید افزایش مرخصی ها در کاردکس ثبت شده است بنابراین نباید با دوباره گرفتن این گزارش قسمت "خلاصه وضعیت در کاردکس ثبت شود" را تیک بزنید.

گزارش کارکرد افراد قرارداد ساعتی

برخی از شرکتها، پرسنلی با نوع استخدام قرار دادساعتی دارند. حق الزحمه این پرسنل براساس تعداد ساعات حضور فیزیکی آنها پرداخت می گردد و برای این افراد در مشخصات پرسنلی نوع استخدام را قرارداد ساعتی تعیین کنید. در صورتی که بخواهید علاوه بر مقدار واقعی، مقدار ثابتی به کارکرد این پرسنل اضافه کنید در منو پرسنل - مشخصات پرسنلی کارکرد ثابت را مقدار دهی کنید.

گزارش انتخابی کارکرد

گزارش بسیار جامع در بازه سالانه از آیتم های مختلف یک گزارش مثل کارکرد یک سال، اضافه کار یک سال، مرخصی های یک سال افراد را نشان می دهد.

گزارش های تردد

گزارش اشکال یابی تردد

بهتر است در پایان ماه قبل از تهیه خلاصه وضعیت کارکرد این گزارش را تهیه نمایید. در محدوده انتخاب شده ورود وخروج ناقص و غیبت و کسرکار و  اشکالات تردد را می توان مشاهده نمود.

گزارش اصلاحات مربوط به تردد

بعد از جمع آوری ورود و خروج ها از ساعتهای حضور و غیاب تردد پرسنل در قسمت اصلاح تردد ماهیانه قابل اصلاح می باشد. برای مثال ممکن است ورود و خروج حذف یا اضافه شده باشد که در این قسمت اصلاحات انجام شده برروی تردد پرسنل برای ماه یا فاصله زمانی انتخاب شده را گزارش می دهد.

گزارش های مرخصی

گزارش مانده مرخصی پرسنل

مانده مرخصی پرسنل را برحسب روز و ساعت و دقیقه نشان می دهد.

گزارش کاردکس استحقاقی و خلاصه کاردکس

برا ی آگاهی از عملکرد مرخصی استحقاقی پرسنل این گزارش را انتخاب کنید. در این قسمت تمام افزایش و کاهش هایی که در منو تردد - مرخصی روزانه - کاردکس استحقاقی ثبت شده است را گزارش می دهد.

گزارش مرخصی اجباری سال جاری

طبق قانون کار هر پرسنل تا 9 روز از مانده مرخصی را می تواند به سال بعد انتقال دهد و مجموع مانده مرخصی خود را افزایش دهد. برا ی تعیین سقف مرخصی قابل انتقال به سال بعد در منو پشتیبانی -> پارامترهای سیستم صفحه مرخصی مراجعه کنید. در پایان سال یا با تهیه این گزارش می توان لیست پرسنلی را که مازاد برسقف تعیین شده، ذخیره مرخصی دارند را مشخص نمود.

گزارش انتخابی پرسنل

گزارش  کاملی که لیست افراد را براساس آیتم ها مختلف مثل جنسیت، واحد، نوع استخدام و... نمایش می دهد.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر