حذف مجوزهای روزانه در نرم افزار حضور غیاب

 

در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش برای حذف مجوز روزانه ای که به اشتباه ثبت شده است. مراحل زیر را دنبال کنید.

حذف مجوز ماموریت روزانه

مشاهده، حذف و اصلاح برگه های ماموریت ثبت شده را میتوان از منوی تردد-> ماموریت های روزانه -> مشاهده و اصلاح  انجام  دهید.

  1. پرسنل موردنظر را جستجو کرده و روی تائید کلیک کنید.
  2. برای مشاهده یا اصلاح ماموریت پرسنل بعدی روی کلید بعدی و برای مشاهده یا اصلاح ماموریت پرسنل قبلی روی کلید قبلی کلیک کنید برای مشاهده یا اصلاح ماموریت آخرین پرسنل روی آخری و برای اولین پرسنل روی اولی کلیک کنید.
  3. برای ویرایش ماموریت روزانه خاص روی برگه ثبت شده کلیک کنید و روی کلید ویرایش کلیک کنید. در پنجره باز شده می توانید نوع ماموریت و یا محدوده ماموریت را ویرایش کنید بعد از انجام تغییرات لازم برای ثبت تغییرات روی تایید کلیک کنید. برای خروج از این پنجره روی کلید خروج کلیک کنید. برای اضافه کردن برگه ماموریت روی کلید درج کلیک کنید. برای حذف یک برگه ماموریت روی برگه موردنظر کلیک کرده و روی کلید حذف کلیک کنید.

جستجو: در صورتیکه شماره کارت یا نام خانوادگی فرد را در اختیار داشته باشید، آنرا تایپ نموده و دوبار کلید Enter را فشار دهید و جهت جستجوی آسانتر میتوانید گروه یا بخش مورد نظر را انتخاب کرده تا لیست آن افرادرا نمایش داده و روی نام آن فرد Double Click کنید.
خروج: برای خارج شدن وبستن پنجره از این کلید استفاده کنید.

حذف مجوز مرخصی روزانه استحقاقی

برای حذف این نوع مجوز به منوی تردد -> مرخصی های روزانه -> کاردکس استحقاقی بروید.  روی برگه مورد نظر قرار گرفته و روی حذف کلیک کنید. به جای این کار می توانید از کلید F8 استفاده کنید. روی ذخیره کلیک کنید. به این ترتیب آن برگه از کاردکس حذف می شود.

حذف مجوز سایر مرخصی های روزانه

به جز مرخصی استحقاقی سایر مرخصی ها همچون بیماری، بدون حقوق و تشویقی که نقشی در کاردکس استحقاقی ندارند به صورت مجزا در این قسمت نگهداری می شوند.
برای مشاهده یا اصلاح مرخصی پرسنل بعدی روی کلید بعدی و برای مشاهده یا اصلاح مرخصی پرسنل قبلی روی کلید قبلی کلیک کنید برای مشاهده یا اصلاح مرخصی آخرین پرسنل روی آخری و برای اولین پرسنل روی اولی کلیک کنید.
درج: در این قسمت ابتدا فرد موردنظر را جستجو کرده و روی تایید کلیک کنید برای وارد کردن برگه مرخصی در این پنجره روی درج کلیک کنید به جای این کار می توانید از کلید F4 استفاده کنید،نوع مرخصی و محدوده مرخصی را تعیین کنید و برای ذخیره روی تایید کنید.
حذف: برای حذف یک برگه روی برگه مورد نظر قرار گرفته و روی حذف کلیک کنید.به جای این کار می توانید از کلیدF8 استفاده کنید.
ویرایش: در صورتیکه بخواهید برگه خاصی را ویرایش کنید، روی برگه مورد نظر قرار گرفته کلید ویرایش را بزنید به جای این کار می توانید از کلید F6 استفاده کنید، ویرایش مورد نظر را انجام داده و روی تایید کلیک کنید. برای ذخیره تغییرات روی ذخیره کلیک کنید.
جستجو: در صورتیکه شماره کارت یا نام خانوادگی فرد را در اختیار داشته باشید، آنرا تایپ نموده و دوبار کلید Enter را فشار دهید و جهت جستجوی آسانتر میتوانید گروه یا بخش مورد نظر را انتخاب کرده تا لیست آن افراد را نمایش داده و روی نام آن فرد Double Click کنید.
خروج: برای خارج شدن وبستن پنجره از این کلید استفاده کنید.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر