تعریف سرویس در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش

 
در برنامه حضور غیاب دنیای پردازش آیتمی به اسم سرویس وجود دارد که یکی از پیش نیازهای تعریف پرسنل سازمان می باشد.

در این قسمت نام سرویس های ایاب و ذهاب که در سازمان وجود دارند، تعریف می شود.

در برنامه pwkara منوی پشتیبانی -> زیر منوی پارامترهای سیستم-> سرویس ها می توانید سرویس های مورد نظر را وارد کنید.

شماره: بعداز ایجاد قابل تغییر نیست.
جدید: برای اضافه کردن سرویس ها بکار می رود.
حذف: برای حذف کردن سرویس ها بکار می رود.
ذخیره: برای ذخیره کردن تغییرات سرویس ها، بکار می رود.
انصراف: اگر از ذخیره کردن تغییرات سرویس ها منصرف شده اید، انصراف را کلیک کنید.
نکته: در صورتیکه سازمان شما سرویس ندارد فقط یک عنوان ندارد اضافه نمایید چرا که این گزینه در اطلاعات پرسنل حتما باید تکمیل گردد.
نکته: جهت ورود تاخیر سرویس بصورت گروهی نیز می توان از فیلترسرویس استفاده نمود.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر