تعریف شیفت در برنامه حضور و غیاب دنیای پردازش

 

در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش برای اینکه بتوانیم برای پرسنل شرکت ساعت های کاری را تعریف کنیم. باید تعریف شیفت انجام دهیم. برای انجام این مهم باید به منوی شیفتکاری -> معرفی شیفت رفته و این آیتم را انتخاب می کنیم.

در این قسمت به تعریف ساعات کاری پرسنل که در آن ساعات، موظف به حضور در آن سازمان می باشد می پردازیم.
کلید جدید را می زنیم شماره شیفت، اتومات پر می شود و قابل تغییر می باشد سپس نام شیفت را وارد کنید. نسخه های بیمارستانی یک آیتم اضافه تر در قسمت معرفی شیفت تحت عنوان شناسه شیفت دارند و برای زمانی کاربرد دارد که قوانین بهره وری در آن بیمارستان صادق باشد. آیتم نوع شیفت زمانی کاربرد دارد که بخواهیم برای پرسنل آن شیفت نوبتکاری در پایان ماه محاسبه شود و اگر نوع شیفت را صبح یا عصر یا شب به تنهایی بگذاریم برای پرسنل آن شیفت نوبتکاری صفر و اگر صبح و عصر بگذاریم نوبتکاری 10% و صبح و عصر و شب نوبتکاری 15% و عصر و شب یا شب و صبح بگذاریم نوبتکاری 22.5% اعمال می شود. ساعت شروع و خاتمه شیفت را مشخص کنید و روی مدت شیفت کلیک کرده بقیه موارد به طور خودکار پر می شود و اگر آیتم ها نیازی به ویرایش داشته باشد به صورت دستی ویرایش انجام می شود.
اگر مدت ساعت کاری پرسنل در روزهای پنجشنبه با مدت شیفت متفاوت باشد مدت پنجشنبه را اصلاح می کنیم. برای مثال 5:30 به این معنا است که پرسنل از زمان شروع شیفت تا 5:30 بعداز آن موظف به حضور در سازمان در روزهای پنجشنبه می باشد.
کسر غیبت مدت زمان یک روز غیبت می باشد که برای روزهای عادی و روزهای پنج شنبه می تواند متفاوت باشد به همین ترتیب برای مرخصی های بیماری وبدون حقوق نیز صادق می باشد.

آیتم تاخیر مجاز

میزانی که پرسنل مجاز به تاخیر در ورود می باشد را مشخص می کند. برای مثال اگر تاخیر مجاز را 15 دقیقه وارد کنید و پرسنل کمتر از 15 دقیقه تاخیر داشته باشد، تاخیر محاسبه نمی شود و کسر کاری برایشان در نظر گرفته نمی شود. اما اگر بیشتر از 15 دقیقه پرسنل تاخیر داشته باشد کل آن از زمان شروع شیفت تا اولین تردد تاخیر در نظر گرفته می شود. همینطور میزانی که پرسنل مجاز به تعجیل در خروج می باشد را مشخص می کنید.

آیتم حداکثر اضافه کاری مجاز

زمانی کاربرد دارد که اگر بخواهید تمام افراد این شیفت تا سقف خاصی مجاز به اضافه کار باشد سقف مورد نظر را وارد کنید. اگر می خواهید سقف اضافه کار مجاز را به تفکیک پرسنل مشخص نمایید، در این قسمت اضافه کار مجاز را 24 ساعت باز بگذارید و در منو پرسنلی -> اضافه کار بی نیاز از مجوز سقف مورد نظر را برای هر نفر مشخص کنید.

آیتم حداقل اضافه کار قابل قبول قبل از وقت

زمانی که مقدار صفر را داشته باشد به مقدار حضور پرسنل تا سقف تعیین شده قبل از وقت اضافه کار قبل از شیفت تعلق می گیرد و در صورتی که مقدار غیر از صفر وارد شود پرسنل باید بیشتر از میزان تعیین شده قبل از شیفت حضور داشته باشد تا اضافه کار قبل از شیفت آن محاسبه شود. این موضوع برای حداقل اضافه کار بعد از وقت نیز صادق می باشد.

آیتم سقف اضافه کار قبل از وقت

زمانی که مقدار صفر را داشته باشد حتی با توجه به اینکه سقف اضافه کار پرسنل در مشخصات پرسنلی باز می باشد اضافه کار قبل از شیفت تعلق نمی گیرد و در صورتی که مقدار غیر از صفر وارد شود تا سقف تعیین شده اضافه کار قبل از شیفت آن محاسبه می شود. این موضوع برای سقف اضافه کار بعد از وقت نیز صادق می باشد.

ساعات کاری ماه رمضان

در ماه رمضان ممکن است در ساعت کاری پرسنل برخی سازمانها تغییراتی بوجود بیاید تا پرسنل بتواند زودتر از روزهای عادی کار خود را تعطیل کند از آنجا که برنامه دارای تقویم هجری/ شمسی می باشد. بنابراین با مشخص شدن برنامه شیفت در ماه رمضان به صورت خودکار برنامه کاری پرسنل را کنترل خواهد نمود. فقط در پارامترهای سیستم باید محدوده تاریخی ماه رمضان تعیین شود و دیگر نیازی به تعریف شیفتهای جدید برای ماه رمضان نخواهد بود. فقط باید روی شیفتهای فعالی که استفاده می کنید کلیک کرده و در قسمت پایین ساعت شروع ماه رمضان و مدت کار در ماه رمضان و پنجشنبه ماه رمضان را تعیین کنید.

استراحت

با انتخاب محدوده استراحت از زمان مدت شیفت کاسته می شود و جزء حضور در شیفت محاسبه نمی شود.
اصلاح و حذف: روی شیفت مورد نظر قرارگرفته و اصلاح یا دکمه حذف را انتخاب کنید.
ذخیره: قبل از خارج شدن از منو این کلید را انتخاب کرده و اطلاعات را در سیستم ثبت کنید.
خروج: برای خارج شدن وبستن پنجره از این کلید استفاده کنید.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر