تعریف مشخصات پرسنل در نرم افزار حضور غیاب دنیای پردازش

 
 در سیستم حضور غیاب دنیای پردازش اولین کاری که بعد از مشخص نمودن تعاریف اولیه لازم است انجام دهید. تعریف مشخصات پرسنلی است. ابتدا به منوی پرسنلی -> مشخصات پرسنلی بروید. در این قسمت می توان مشخصات یک پرسنل جدید و تعاریف محاسباتی از قبیل (اضافه کار ثابت، درصد نوبتکاری، روش محاسبه کارکرد، سقف اضافه کار بی نیاز ازمجوز، کسرکار جبران شونده، وضعیت شغلی، تاخیر و تعجیل مجاز روزانه، نوع کار) را مشخص نمود.

مشخصات کارمند

ابتدا قبل از وارد نمودن مشخصات کارمند در منوی پشتیبانی / گزینه پارامترهای سیستم رفته و بخشها و انواع استخدام و سمت ها و مدارک تحصیلی و سرویس ها را تعریف کرده و سپس مشخصات کارمند را که از جمله نام، نام خانوادگی، شماره کارت و شماره پرسنلی، جنسیت، بخش، نوع استخدام، سمت، مدرک تحصیلی، تاریخ شروع وپایان استخدام، می باشد در این قسمت تکمیل فرمائید.
حال در قسمت دوم موارد زیر را انتخاب نمایید.
اضافه کار ثابت: در صورتی که بخواهید اضافه کار ثابتی در پایان هر ماه به اضافه کار پرداختنی پرسنل اضافه شود این قسمت را مقدار دهی کنید.

درصد نوبتکاری

در صورتی که بخواهید نوبتکاری برای پرسنل محاسبه شود (نوبتکاری به افرادی تعلق می گیرد که دارای شیفت های چرخشی می باشند)  باید یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
 1. براساس تردد: براساس ورود وخروج ها و نوع شیفت پرسنل، درصد و مدت نوبتکاری به صورت خودکار محاسبه می شود.
 2. صفر: در صورتی که به دلایلی نباید به پرسنل نوبتکاری تعلق گیرد این گزینه انتخاب می شود. معمولا به افرادی که دارای شیفت ثابت می باشند نوبتکاری تعلق نمی گیرد.
 3. نوبتکاری 10%: با انتخاب این گزینه مقدار ثابت 10درصد به پرسنل نوبتکاری تعلق می گیرد.
 4. نوبتکاری 15%: با انتخاب این گزینه مقدار ثابت 15درصد به پرسنل نوبتکاری تعلق می گیرد.
 5. نوبتکاری 22.5%: با انتخاب این گزینه مقدار ثابت 22.5درصد به پرسنل نوبتکاری تعلق می گیرد.

روش محاسبه کارکرد

در این قسمت یکی از سه گزینه زیر، برای تعیین نحوه محاسبه کارکرد باید در خلاصه وضعیت کارکرد انتخاب شود.

 1. براساس تردد: در گزارش خلاصه وضعیت کارکرد مجموع کارکرد، اضافه کار، کسرکار وسایر موارد براساس تردد فرد محاسبه می شود.
 2. کامل: در گزارش خلاصه وضعیت کارکرد بدون در نظر گرفتن تردد، کارکرد کامل برای محدوده زمانی انتخاب شده برای فرد در نظر گرفته می شودو در کنار آن حرف K رانمایش می دهد. این روش برای مدیران انتخاب می شود.
 3. دستی: کارکرد این افراد برای ماه مورد نظر را در منو پشتیبانی -> ورود کارکردهای دستی وارد نمایید و در خلاصه وضعیت کارکرد در کنار آن حرف D را نمایش می دهد. این افراد به دلایلی ورود و خروج شان را ثبت نمی کنند و بصورت دستی در پایان ماه برایشان ثبت می گردد.

سقف اضافه کار بی نیاز ازمجوز

در این قسمت تعیین می شود سقف اضافه کار در روزبرای قبل از شروع شیفت و بعد از پایان شیفت و در روز تعطیل چه میزانی در نظر گرفته شود. در صورتی که 24:00 وارد شود به این معنی است که محدودیتی برای آن اضافه کار وجود ندارد.

وضعیت شغلی
 1. عادی: در این قسمت اکثر پرسنل وضعیت عادی برایشان در نظر گرفته می شود.
 2. جانباز: در صورت داشتن پرسنل جانباز می توان میزان اضافه کار جانبازی را معین نمود که نوع اضافه کار می تواند در دو نوع زیر تعریف شود:
 • ثابت: به مقدار ثابت اضافه کار جانبازی به ازای هر روز به اضافه کار پرداختنی اضافه می شود.
 • جبرانی: در صورتی که جبرانی انتخاب شود اگر فرد در آن روز کسرکار داشته باشد، به میزان تعیین شده از اضافه کار جانبازی کسر شده و مازاد آن اضافه کار درنظر گرفته می شود. واگر کسر کار نداشته باشد به میزان تعیین شده اضافه کار تعلق می گیرد.

کسر کار

کسرکار جبران شونده: در صورتی که بخواهیم کسرکار با اضافه کار در همان روز پاس شود در قسمت روز سقف مورد نظر را وارد کنید اگر 24:00 وارد شود به این معنی است که محدودیتی برای جبران وجود ندارد.

و اگر بخواهید مجموع کسرکارها با اضافه کار پرداختی در پایان ماه تعدیل شود سقف در ماه مقدار دهی می شود اگر 999:00 وارد شود به این معنی است که محدودیتی برای جبران وجود ندارد.

تاخیر مجاز روزانه: تعیین کنید ورود پرسنل تا چه میزان بعد از شروع شیفت مجاز می باشد و شامل کسرکار نمی شود. البته توجه داشته باشید که اگر مقداری در این قسمت وارد شود و همین مقدار در معرفی شیفت به عنوان تاخیر شیفت وارد شده باشد این مقدار تعیین شده به فرد بخشوده می شود. برای مثال اگر مقدار 15 دقیقه در این دو قسمت (مشخصات پرسنلی، معرفی شیفت ها) وارد شود و فرد 30 دقیقه نسبت به شروع کارش تاخیر داشته باشد تنها 15 دقیقه کسرکار برایش در نظر گرفته می شود یعنی اولویت با مقدار تعیین شده در مشخصات پرسنلی است. در نهایت در پرسنلی حالت بخشودگی و در معرفی شیفت حالت نابخشودنی دارد.
تعجیل مجاز روزانه: تعیین کنید خروج پرسنل تا چه میزان قبل از پایان شیفت مجاز می باشد و شامل کسرکار نمی شود. البته تعجیل در خروج هم مانند تاخیر اگر در این دو قسمت (مشخصات پرسنلی، معرفی شیفت ها) وارد شود و فرد 30 دقیقه نسبت به پایان کارش تاخیر داشته باشد تنها 15 دقیقه کسرکار برایش در نظر گرفته می شود یعنی اولویت با مقدار تعیین شده در مشخصات پرسنلی است. در نهایت در پرسنلی حالت بخشودگی و در معرفی شیفت حالت نابخشودنی دارد.

سرویس

در این قسمت اگر پرسنل از سرویس خاصی استفاده می کند از لیست انتخاب کنید.

نوع کار

 در این قسمت گروه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید. اگر نسخه شما بیمارستانی باشد آیتم تقویم خاص برای پرسنلی که شیفت ها نامظم دارند، انتخاب شود.
نکته : قبل از تعیین گروه باید در منو شیفتکاری/شیفت و گروه و برنامه چرخشی پرسنل را تعریف کرده تا بتوانید در این قسمت گروه مورد نظر را به پرسنل نسبت دهید.

مشخصات سال جاری

دارای دو آیتم سقف اضافه کار ماهانه و اضافه کار خارج از کارت می باشد.

 • سقف اضافه کار ماهانه: می توان برای محاسبه اضافه کار پرداختنی در هر ماه برای هر فرد سقفی را قائل شد تا مقدار بیشتر از آن سقف اضافه کار محاسبه نشود.
 • اضافه کار خارج از کارت: اگربخواهیم برای ماه خاصی به صورت تشویقی یا تنبیهی به فرد خاصی اضافه کار دهیم یا از اضافه کار آن کسر کنیم و به طور مستقیم در اضافه کار پرداختنی اعمال شود از این آیتم استفاده می شود که وارد کردن عدد منفی یعنی کسر آن مقدار از اضافه کار پرداختنی فرد و عدد مثبت یعنی به اضافه کار پرداختنی فرد اضافه شود.

قطع کار

 افرادی که به هر دلیلی از سازمان رفته باشند و نمی خواهید در لیست گزارشات مشاهده شوند قطع کار می گردند. برای انجام این کار روی فرد مورد نظر قرار گرفته و کلید قطع کار را انتخاب کرده و تاریخ و دلیل قطع کار را در قسمت بابت وارد نمایید.

جستجو: در صورتیکه شماره کارت یا نام خانوادگی فرد را در اختیار داشته باشید، آنرا تایپ نموده و دوبار کلید Enter را فشار دهید و جهت جستجوی آسانتر میتوانید گروه یا بخش مورد نظر را انتخاب کرده تا لیست آن افراد را نمایش داده و روی نام آن فرد Double Click کنید.
بعدی: برای مشاهده مشخصات پرسنل بعدی این کلید را انتخاب کنید.
قبلی: برای مشاهده مشخصات پرسنل قبلی این کلید را انتخاب کنید.
حذف: برای حذف روی مشخصات پرسنل مربوطه قرار گرفته و این کلید را انتخاب کنید در صورتی که اطلاعات داشته باشد پیغام اخطار را می دهد ولی آن رکورد حذف خواهد شد.
ذخیره: قبل از خارج شدن از منو این کلید را انتخاب کرده و اطلاعات را در سیستم ثبت کنید.
انصراف: در صورت منصرف شدن از ویرایش از این کلید استفاده کنید.
خروج: برای خارج شدن و بستن پنجره از این کلید استفاده کنید.

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر

آموزش PW Kara - کاربران - تنظیم های کاربر