توجه
کلاس آموزش برنامه گردشکار تحت وب جلسه آخر هر دوره ساعت 11:30 به بعد تشکیل می گردد. جهت انجام ثبت نام با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.
هر دوره آموزش 5 روزه بوده و مطالب آموزشی در هر دوره یکسان می باشد.

برنامه دوره های آموزشی فروردین ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/1/17  شنبه  12--9   دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/18  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/19  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/20  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/21  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/22  پنج شنبه    
 1398/1/23  جمعه    
 1398/1/24   شنبه   12--9   دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/25  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/26  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/27  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/28  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/29  پنج شنبه    
 1398/1/30  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی اردیبهشت ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/1/31  شنبه    
 1398/2/1  یکشنبه    
 1398/2/2  دوشنبه    
 1398/2/3  سه شنبه    
 1398/2/4  چهارشنبه    
 1398/2/5  پنج شنبه    
 1398/2/6  جمعه    
 1398/2/7  شنبه  12--9   دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/8  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/9  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/10  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/11  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/12  پنج شنبه    
 1398/2/13  جمعه    
 1398/2/14  شنبه  12--9   دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/15  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/16  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/17  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/18  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/19  پنج شنبه    
 1398/2/20  جمعه    
 1398/2/21  شنبه  12--9   دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/22  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/23  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/24  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/25  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/26  پنج شنبه    
 1398/2/27  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی خرداد ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/2/28  شنبه  12--9   دوره آموزشی 652 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/29  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 652 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/30  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 652 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/31  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 652 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/1  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 652 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/2  پنج شنبه    
 1398/3/3  جمعه    
 1398/3/4  شنبه    
 1398/3/5  یکشنبه    
 1398/3/6   دوشنبه    
 1398/3/7  سه شنبه  12--9   دوره آموزشی 653 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/8  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 653 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/9  پنج شنبه    
 1398/3/10  جمعه    
 1398/3/11  شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 653 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/12  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 653 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/13  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 653 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/14  سه شنبه    
 1398/3/15  چهارشنبه    
 1398/3/16  پنج شنبه    
 1398/3/17  جمعه    
 1398/3/18  شنبه  12--9   دوره آموزشی 654 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/19  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 654 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/20  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 654 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/21  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 654 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/22  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 654 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/23  پنج شنبه    
 1398/3/24  جمعه    
 1398/3/25  شنبه  12--9   دوره آموزشی 655 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/26  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 655 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/27  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 655 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/28  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 655 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/29  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 655 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/30  پنج شنبه    
 1398/3/31  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی تیر ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/4/1  شنبه  12--9   دوره آموزشی 656 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/2  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 656 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/3  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 656 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/4  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 656 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/5  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 656 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/6  پنج شنبه    
 1398/4/7  جمعه    
 1398/4/8  شنبه    
 1398/4/9  یکشنبه    
 1398/4/10  دوشنبه    
 1398/4/11  سه شنبه    
 1398/4/12  چهار شنبه    
 1398/4/13  پنج شنبه    
 1398/4/14  جمعه    
 1398/4/15  شنبه  12--9   دوره آموزشی 657 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/16  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 657 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/17  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 657 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/18  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 657 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/19  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 657 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/20  پنج شنبه    
 1398/4/21  جمعه    
 1398/4/22  شنبه  12--9   دوره آموزشی 658 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/23  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 658 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/24  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 658 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/25  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 658 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/26  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 658 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/27  پنج شنبه    
 1398/4/28  جمعه    
 1398/4/29  شنبه  12--9   دوره آموزشی 659 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/30  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 659 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/31  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 659 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/1  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 659 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/2  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 659 برنامه Pwkara + برنامه PwNet

برنامه دوره های آموزشی مرداد ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/5/5  شنبه  12--9   دوره آموزشی 660 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/6  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 660 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/7  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 660 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/8  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 660 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/9  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 660 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/10  پنج شنبه    
 1398/5/11  جمعه    
 1398/5/12  شنبه  12--9   دوره آموزشی 661 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/13  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 661 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/14  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 661 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/15  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 661 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/16  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 661 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/17  پنج شنبه    
 1398/5/18  جمعه    
 1398/5/19  شنبه    
 1398/5/20  یکشنبه    
 1398/5/21  دوشنبه    
 1398/5/22  سه شنبه  12--9   دوره آموزشی 662 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/23  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 662 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/24  پنج شنبه    
 1398/5/25  جمعه    
 1398/5/26  شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 662 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/27  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 662 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/28  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 662 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/29  سه شنبه    
 1398/5/30  چهارشنبه    
 1398/5/31  پنج شنبه    
 1398/6/1  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی شهریور ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/6/2  شنبه  12--9   دوره آموزشی 663 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/3  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 663 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/4  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 663 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/5  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 663 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/6  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 663 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/7  پنج شنبه    
 1398/6/8  جمعه    
 1398/6/9  شنبه  12--9   دوره آموزشی 664 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/10  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 664 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/11  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 664 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/12  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 664 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/13  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 664 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/14  پنج شنبه    
 1398/6/15  جمعه    
 1398/6/16  شنبه    
 1398/6/17  یکشنبه    
 1398/6/18  دوشنبه    
 1398/6/19  سه شنبه    
 1398/6/20  چهار شنبه    
 1398/6/21  پنج شنبه    
 1398/6/22  جمعه    
 1398/6/23  شنبه  12--9   دوره آموزشی 665 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/24  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 665 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/25  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 665 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/26  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 665 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/27  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 665 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/28  پنج شنبه    
 1398/6/29  جمعه