توجه
کلاس آموزش برنامه گردشکار تحت وب جلسه آخر هر دوره ساعت 11:30 به بعد تشکیل می گردد. جهت انجام ثبت نام با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.
هر دوره آموزش 5 روزه بوده و مطالب آموزشی در هر دوره یکسان می باشد.

برنامه دوره های آموزشی فروردین ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/1/17  شنبه  12--9   دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/18  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/19  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/20  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/21  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/22  پنج شنبه    
 1398/1/23  جمعه    
 1398/1/24   شنبه   12--9   دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/25  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/26  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/27  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/28  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/29  پنج شنبه    
 1398/1/30  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی اردیبهشت ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/1/31  شنبه    
 1398/2/1  یکشنبه    
 1398/2/2  دوشنبه    
 1398/2/3  سه شنبه    
 1398/2/4  چهارشنبه    
 1398/2/5  پنج شنبه    
 1398/2/6  جمعه    
 1398/2/7  شنبه  12--9   دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/8  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/9  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/10  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/11  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/12  پنج شنبه    
 1398/2/13  جمعه    
 1398/2/14  شنبه  12--9   دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/15  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/16  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/17  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/18  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/19  پنج شنبه    
 1398/2/20  جمعه    
 1398/2/21  شنبه  12--9   دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/22  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/23  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/24  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/25  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/26  پنج شنبه    
 1398/2/27  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی خرداد ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/2/28  شنبه  12--9   دوره آموزشی 652 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/29  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 652 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/30  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 652 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/31  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 652 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/1  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 652 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/2  پنج شنبه    
 1398/3/3  جمعه    
 1398/3/4  شنبه    
 1398/3/5  یکشنبه    
 1398/3/6   دوشنبه    
 1398/3/7  سه شنبه  12--9   دوره آموزشی 653 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/8  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 653 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/9  پنج شنبه    
 1398/3/10  جمعه    
 1398/3/11  شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 653 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/12  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 653 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/13  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 653 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/14  سه شنبه    
 1398/3/15  چهارشنبه    
 1398/3/16  پنج شنبه    
 1398/3/17  جمعه    
 1398/3/18  شنبه  12--9   دوره آموزشی 654 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/19  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 654 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/20  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 654 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/21  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 654 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/22  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 654 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/23  پنج شنبه    
 1398/3/24  جمعه    
 1398/3/25  شنبه  12--9   دوره آموزشی 655 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/26  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 655 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/27  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 655 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/28  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 655 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/29  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 655 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/30  پنج شنبه    
 1398/3/31  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی تیر ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/4/1  شنبه  12--9   دوره آموزشی 656 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/2  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 656 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/3  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 656 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/4  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 656 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/5  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 656 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/6  پنج شنبه    
 1398/4/7  جمعه    
 1398/4/8  شنبه    
 1398/4/9  یکشنبه    
 1398/4/10  دوشنبه    
 1398/4/11  سه شنبه    
 1398/4/12  چهار شنبه    
 1398/4/13  پنج شنبه    
 1398/4/14  جمعه    
 1398/4/15  شنبه  12--9   دوره آموزشی 657 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/16  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 657 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/17  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 657 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/18  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 657 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/19  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 657 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/20  پنج شنبه    
 1398/4/21  جمعه    
 1398/4/22  شنبه  12--9   دوره آموزشی 658 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/23  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 658 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/24  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 658 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/25  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 658 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/26  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 658 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/27  پنج شنبه    
 1398/4/28  جمعه    
 1398/4/29  شنبه  12--9   دوره آموزشی 659 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/30  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 659 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/31  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 659 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/1  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 659 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/2  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 659 برنامه Pwkara + برنامه PwNet

برنامه دوره های آموزشی مرداد ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/5/5  شنبه  12--9   دوره آموزشی 660 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/6  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 660 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/7  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 660 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/8  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 660 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/9  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 660 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/10  پنج شنبه    
 1398/5/11  جمعه    
 1398/5/12  شنبه  12--9   دوره آموزشی 661 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/13  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 661 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/14  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 661 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/15  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 661 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/16  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 661 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/17  پنج شنبه    
 1398/5/18  جمعه    
 1398/5/19  شنبه    
 1398/5/20  یکشنبه    
 1398/5/21  دوشنبه    
 1398/5/22  سه شنبه  12--9   دوره آموزشی 662 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/23  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 662 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/24  پنج شنبه    
 1398/5/25  جمعه    
 1398/5/26  شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 662 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/27  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 662 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/28  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 662 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/29  سه شنبه    
 1398/5/30  چهارشنبه    
 1398/5/31  پنج شنبه    
 1398/6/1  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی شهریور ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/6/2  شنبه  12--9   دوره آموزشی 663 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/3  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 663 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/4  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 663 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/5  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 663 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/6  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 663 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/7  پنج شنبه    
 1398/6/8  جمعه    
 1398/6/9  شنبه  12--9   دوره آموزشی 664 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/10  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 664 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/11  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 664 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/12  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 664 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/13  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 664 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/14  پنج شنبه    
 1398/6/15  جمعه    
 1398/6/16  شنبه    
 1398/6/17  یکشنبه    
 1398/6/18  دوشنبه    
 1398/6/19  سه شنبه    
 1398/6/20  چهار شنبه    
 1398/6/21  پنج شنبه    
 1398/6/22  جمعه    
 1398/6/23  شنبه  12--9   دوره آموزشی 665 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/24  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 665 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/25  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 665 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/26  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 665 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/27  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 665 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/28  پنج شنبه    
 1398/6/29  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی مهر ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/6/30  شنبه  12--9   دوره آموزشی 666 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/31  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 666 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/1  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 666 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/2  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 666 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/3  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 666 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/4  پنج شنبه    
 1398/7/5  جمعه    
 1398/7/6  شنبه  12--9   دوره آموزشی 667 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/7  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 667 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/8  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 667 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/9  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 667 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/10  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 667 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/11  پنج شنبه    
 1398/7/12  جمعه    
 1398/7/13  شنبه  12--9   دوره آموزشی 668 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/14  یکشنبه  12--9   دوره آموزشی 668 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/15  دوشنبه  12--9   دوره آموزشی 668 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/16  سه شنبه  12--9   دوره آموزشی 668 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/17  چهار شنبه  12--9   دوره آموزشی 668 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/18  پنج شنبه    
 1398/7/19  جمعه    
 1398/7/20  شنبه  12--9   دوره آموزشی 669 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/21  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 669 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/22  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 669 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/23  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 669 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/24  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 669 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/25  پنج شنبه    
 1398/7/26  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی آبان ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/7/27   شنبه    
 1398/7/28  یکشنبه  12--9   دوره آموزشی 670 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/29  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 670 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/30  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 670 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/1  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 670 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/2  پنج شنبه    
 1398/8/3  جمعه    
 1398/8/4  شنبه  12--9   دوره آموزشی 670 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/5  یکشنبه    
 1398/8/6  دوشنبه    
 1398/8/7  سه شنبه    
 1398/8/8  چهارشنبه    
 1398/8/9  پنج شنبه    
 1398/8/10  جمعه    
 1398/8/11  شنبه    
 1398/8/12  یکشنبه    
 1398/8/13  دوشنبه    
 1398/8/14  سه شنبه    
 1398/8/15  چهار شنبه    
 1398/8/16  پنج شنبه    
 1398/8/17  جمعه    
 1398/8/18  شنبه  12--9   دوره آموزشی 671 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/19  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 671 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/20  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 671 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/21  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 671 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/22  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 671 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/23  پنج شنبه    
 1398/8/24  جمعه    
 1398/8/25  شنبه  12--9   دوره آموزشی 672 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/26  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 672 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/27  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 672 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/28  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 672 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/29  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 672 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/30  پنج شنبه    
 1398/9/1  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی آذر ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/9/2  شنبه  12--9   دوره آموزشی 673 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/3  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 673 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/4  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 673 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/5  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 673 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/6  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 673 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/7  پنج شنبه    
 1398/9/8  جمعه    
 1398/9/9  شنبه  12--9   دوره آموزشی 674 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/10  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 674 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/11  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 674 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/12  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 674 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/13  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 674 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/14  پنج شنبه    
 1398/9/15  جمعه    
 1398/9/16  شنبه  12--9   دوره آموزشی 675 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/17  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 675 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/18  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 675 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/19  سه شنبه  12--9 ادامه  دوره آموزشی 675 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/20  چهار شنبه  12--9 ادامه  دوره آموزشی 675 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/21  پنج شنبه    
 1398/9/22  جمعه    
 1398/9/23  شنبه  12--9   دوره آموزشی 676 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/24  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 676 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/25  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 676 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/26  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 676 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/27  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 676 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/28  پنج شنبه    
 1398/9/29  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی دی ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/9/30  شنبه  12--9   دوره آموزشی 677 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/1  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 677 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/2  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 677 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/3  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 677 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/4  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 677 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/5  پنج شنبه    
 1398/10/6  جمعه    
 1398/10/7  شنبه  12--9   دوره آموزشی 678 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/8  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 678 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/9  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 678 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/10  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 678 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/11  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 678 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/12  پنج شنبه    
 1398/10/13  جمعه    
 1398/10/14  شنبه  12--9   دوره آموزشی 679 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/15  یکشنبه  12--9   دوره آموزشی 679 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/16  دوشنبه  12--9   دوره آموزشی 679 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/17  سه شنبه  12--9   دوره آموزشی 679 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/18  چهار شنبه  12--9   دوره آموزشی 679 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/19  پنج شنبه    
 1398/10/20  جمعه    
 1398/10/21  شنبه  12--9   دوره آموزشی 680 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/22  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 680 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/23  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 680 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/24  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 680 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/25  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 680 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/26  پنج شنبه    
 1398/10/27  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی بهمن ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/10/28  شنبه  12--9   دوره آموزشی 681 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/29  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 681 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/10/30  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 681 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/11/1  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 681 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/11/2  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 681 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/11/3  پنج شنبه    
 1398/11/4  جمعه    
 1398/11/5  شنبه    
 1398/11/6  یکشنبه    
 1398/11/7  دوشنبه    
 1398/11/8  سه شنبه    
 1398/11/9  چهارشنبه    
 1398/11/10  پنج شنبه    
 1398/11/11  جمعه    
 1398/11/12  شنبه  12--9   دوره آموزشی 682 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/11/13  یکشنبه  12--9   دوره آموزشی 682 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/11/14  دوشنبه  12--9   دوره آموزشی 682 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/11/15  سه شنبه  12--9   دوره آموزشی 682 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/11/16  چهار شنبه  12--9   دوره آموزشی 682 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/11/17  پنج شنبه    
 1398/11/18  جمعه    
 1398/11/19  شنبه    
 1398/11/20  یکشنبه    
 1398/11/21  دوشنبه    
 1398/11/22  سه شنبه    
 1398/11/23  چهار شنبه    
 1398/11/24  پنج شنبه    
 1398/11/25  جمعه    
 1398/11/26  شنبه  12--9   دوره آموزشی 683 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/11/27  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 683 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/11/28  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 683 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/11/29  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 683 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/11/30  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 683 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/1  پنج شنبه    
 1398/12/2  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی اسفند ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/12/3  شنبه  12--9   دوره آموزشی 684 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/4  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 684 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/5  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 684 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/6  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 684 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/7  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 684 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/8  پنج شنبه    
 1398/12/9  جمعه    
 1398/12/10  شنبه  12--9   دوره آموزشی 685 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/11  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 685 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/12  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 685 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/13  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 685 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/14  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 685 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/15  پنج شنبه    
 1398/12/16  جمعه    
 1398/12/17  شنبه    
 1398/12/18  یکشنبه    
 1398/12/19  دوشنبه  12--9   دوره آموزشی 686 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/20  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 686 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/21  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 686 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/22  پنج شنبه    
 1398/12/23  جمعه    
 1398/12/24  شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 686 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/25  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 686 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/12/26  دوشنبه    
 1398/12/27  سه شنبه    
 1398/12/28  چهار شنبه