توجه
کلاس آموزش برنامه گردشکار تحت وب جلسه آخر هر دوره ساعت 11:30 به بعد تشکیل می گردد. جهت انجام ثبت نام با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.
هر دوره آموزش 5 روزه بوده و مطالب آموزشی در هر دوره یکسان می باشد.

برنامه دوره های آموزشی فروردین ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/1/17  شنبه  12--9   دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/18  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/19  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/20  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/21  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/22  پنج شنبه    
 1398/1/23  جمعه    
 1398/1/24   شنبه   12--9   دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/25  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/26  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/27  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/28  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/29  پنج شنبه    
 1398/1/30  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی اردیبهشت ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/1/31  شنبه    
 1398/2/1  یکشنبه    
 1398/2/2  دوشنبه    
 1398/2/3  سه شنبه    
 1398/2/4  چهارشنبه    
 1398/2/5  پنج شنبه    
 1398/2/6  جمعه    
 1398/2/7  شنبه  12--9   دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/8  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/9  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/10  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/11  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/12  پنج شنبه    
 1398/2/13  جمعه    
 1398/2/14  شنبه  12--9   دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/15  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/16  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/17  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/18  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/19  پنج شنبه    
 1398/2/20  جمعه    
 1398/2/21  شنبه  12--9   دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/22  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/23  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/24  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/25  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/26  پنج شنبه    
 1398/2/27  جمعه