توجه

کلاس آموزش برنامه گردش‌کار تحت وب، جلسه آخر دوره‌های مربوط به برنامه PWKara win،  ساعت 10:00 به بعد تشکیل می‌گردد. جهت انجام ثبت نام با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.

برنامه دوره‌های آموزشی فروردین ماه 1400

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1400/1/14  شنبه  12--9    دوره آموزشی 5021 برنامه  kara web
1400/1/15  یکشنبه  12--9 دوره آموزشی 5021 برنامه  kara web
 1400/1/16  دوشنبه  12--9 دوره آموزشی 5021 برنامه  kara web
 1400/1/17  سه‌شنبه  12--9 دوره آموزشی 5021 برنامه  kara web
 1400/1/18  چهارشنبه  12--9 دوره آموزشی 5021 برنامه  kara web
 1400/1/19  پنج‌شنبه    
 1400/1/20  جمعه    
 1400/1/21   شنبه   12--9  دوره آموزشی 700برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/1/22  یکشنبه  12--9  دوره آموزشی 700برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/1/23  دوشنبه  12--9  دوره آموزشی 700برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/1/24  سه‌شنبه  12--9  دوره آموزشی 700برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/1/25  چهارشنبه  12--9  دوره آموزشی 700برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/1/26  پنج‌شنبه    
 1400/1/27  جمعه    
 1400/1/28  شنبه  12--9 دوره آموزشی 5022 برنامه  kara web
 1400/1/29  یکشنبه  12--9 دوره آموزشی 5022 برنامه  kara web
 1400/1/30  دوشنبه  12--9 دوره آموزشی 5022 برنامه  kara web
 1400/1/31  سه‌شنبه  12--9 دوره آموزشی 5022 برنامه  kara web

برنامه دوره‌های آموزشی اردیبهشت ماه 1400

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1400/2/4  شنبه 12--9    دوره آموزشی 701برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/2/5  یکشنبه  12--9    دوره آموزشی 701برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/2/6  دوشنبه  12--9    دوره آموزشی 701برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/2/7  سه شنبه  12--9    دوره آموزشی 701برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/2/8  چهارشنبه  12--9    دوره آموزشی 701برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/2/9  پنج شنبه    
 1400/2/10  جمعه    
 1400/2/11  شنبه  12--9 دوره آموزشی 5023 برنامه  kara web
 1400/2/12  یکشنبه  12--9 دوره آموزشی 5023 برنامه  kara web
 1400/2/13  دوشنبه  12--9 دوره آموزشی 5023 برنامه  kara web
 1400/2/14  سه شنبه  12--9 دوره آموزشی 5023 برنامه  kara web
 1400/2/15  چهارشنبه  12--9 دوره آموزشی 5023 برنامه  kara web
 1400/2/16  پنج شنبه    
 1400/2/17  جمعه    
 1400/2/18  شنبه  12--9   دوره آموزشی 702 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1400/2/19  یکشنبه  12--9  دوره آموزشی 702 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1400/2/20  دوشنبه  12--9  دوره آموزشی 702 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1400/2/21  سه شنبه  12--9  دوره آموزشی 702 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1400/2/22  چهارشنبه  12--9  دوره آموزشی 702 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1400/2/23  پنج شنبه    
 1400/2/24  جمعه    
 1400/2/25  شنبه  12--9   دوره آموزشی 5024 برنامه Kara Web
 1400/2/26  یکشنبه  12--9   دوره آموزشی 5024 برنامه Kara Web
 1400/2/27  دوشنبه  12--9   دوره آموزشی 5024 برنامه Kara Web
 1400/2/28  سه شنبه  12--9   دوره آموزشی 5024 برنامه Kara Web
 1400/2/29  چهارشنبه  12--9   دوره آموزشی 5024 برنامه Kara Web
 1400/2/30  پنج شنبه    
 1400/2/31  جمعه    

برنامه دوره‌های آموزشی خرداد ماه 1400

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1400/3/1  شنبه  12--9  دوره آموزشی 703برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/3/2  یکشنبه  12--9  دوره آموزشی 703برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/3/3  دوشنبه  12--9  دوره آموزشی 703برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/3/4  سه شنبه  12--9  دوره آموزشی 703برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/3/5  چهارشنبه  12--9  دوره آموزشی 703برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/3/6  پنج شنبه    
 1400/3/7  جمعه    
 1400/3/8  شنبه   12--9 دوره آموزشی 5025 برنامه  kara web
 1400/3/9  یکشنبه   12--9  دوره آموزشی 5025 برنامه  kara web
 1400/3/10   دوشنبه   12--9   دوره آموزشی 5025 برنامه  kara web
 1400/3/11  سه شنبه   12--9  دوره آموزشی 5025 برنامه  kara web
 1400/3/12  چهارشنبه 12--9  دوره آموزشی 5025 برنامه  kara web
 1400/3/13  پنج شنبه    
 1400/3/14  جمعه    
 1400/3/15  شنبه    
 1400/3/16  یکشنبه    
 1400/3/17  دوشنبه    
 1400/3/18  سه شنبه    
 1400/3/19  چهارشنبه    
 1400/3/20  پنج شنبه    
 1400/3/21  جمعه    
 1400/3/22  شنبه  12--9  دوره آموزشی 704برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/3/23  یکشنبه  12--9  دوره آموزشی 704برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/3/24  دوشنبه  12--9  دوره آموزشی 704برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/3/25  سه شنبه  12--9  دوره آموزشی 704برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/3/26  چهارشنبه  12--9  دوره آموزشی 704برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/3/27  پنج شنبه    
 1400/3/28  جمعه    
 1400/3/29  شنبه  12--9  دوره آموزشی 5026 برنامه  kara web
 1400/3/30  یکشنبه  12--9  دوره آموزشی 5026 برنامه  kara web
 1400/3/31  دوشنبه  12--9  دوره آموزشی 5026 برنامه  kara web
 1400/4/1  سه شنبه  12--9  دوره آموزشی 5026 برنامه  kara web
 1400/4/2  چهارشنبه  12--9  دوره آموزشی 5026 برنامه  kara web

برنامه دوره‌های آموزشی تیر ماه 1400

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
1400/4/5  شنبه  12--9  دوره آموزشی 705برنامه PwNet + Pw Kara
1400/4/6  یکشنبه  12--9  دوره آموزشی 705برنامه PwNet + Pw Kara
1400/4/7  دوشنبه  12--9  دوره آموزشی 705برنامه PwNet + Pw Kara
1400/4/8  سه شنبه  12--9  دوره آموزشی 705برنامه PwNet + Pw Kara
1400/4/9  چهارشنبه  12--9  دوره آموزشی 705برنامه PwNet + Pw Kara
1400/4/10  پنج شنبه    
1400/4/11  جمعه    
1400/4/12  شنبه   12--9   دوره آموزشی 5027 برنامه  kara web
1400/4/13  یکشنبه   12--9    دوره آموزشی 5027 برنامه  kara web
1400/4/14  دوشنبه   12--9    دوره آموزشی 5027 برنامه  kara web
1400/4/15  سه شنبه   12--9    دوره آموزشی 5027 برنامه  kara web
1400/4/16  چهار شنبه   12--9    دوره آموزشی 5027 برنامه  kara web
1400/4/17  پنج شنبه    
1400/4/18  جمعه    
 1400/4/19  شنبه  12--9 دوره آموزشی 706برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/4/20  یکشنبه  12--9 دوره آموزشی 706برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/4/21  دوشنبه  12--9 دوره آموزشی 706برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/4/22  سه شنبه  12--9 دوره آموزشی 706برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/4/23  چهارشنبه  12--9 دوره آموزشی 706برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/4/24  پنج شنبه    
 1400/4/25  جمعه    
 1400/4/26  شنبه  13--9  دوره آموزشی 5028 برنامه  kara web
 1400/4/27  یکشنبه  13--9  دوره آموزشی 5028 برنامه  kara web
 1400/4/28  دوشنبه  13--9  دوره آموزشی 5028 برنامه  kara web
 1400/4/29  سه شنبه  13--9  دوره آموزشی 5028 برنامه  kara web
 1400/4/30  چهارشنبه    

برنامه دوره‌های آموزشی مرداد ماه 1400

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1400/5/2  شنبه  12--9  دوره آموزشی 707برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/5/3  یکشنبه  12--9  دوره آموزشی 707برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/5/4  دوشنبه  12--9  دوره آموزشی 707برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/5/5  سه شنبه  12--9  دوره آموزشی 707برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/5/6  چهارشنبه  12--9  دوره آموزشی 707برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/5/7  پنج شنبه    
 1400/5/8  جمعه    
 1400/5/9  شنبه  12--9  دوره آموزشی 5029 برنامه  kara web
 1400/5/10  یکشنبه  12--9  دوره آموزشی 5029 برنامه  kara web
 1400/5/11  دوشنبه  12--9  دوره آموزشی 5029 برنامه  kara web
 1400/5/12  سه شنبه  12--9  دوره آموزشی 5029 برنامه  kara web
 1400/5/13  چهارشنبه  12--9  دوره آموزشی 5029 برنامه  kara web
 1400/5/14  پنج شنبه    
 1400/5/15  جمعه    
 1400/5/16  شنبه  12--9   دوره آموزشی 708برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/5/17  یکشنبه  12--9    دوره آموزشی 708برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/5/18  دوشنبه  12--9   دوره آموزشی 708برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/5/19  سه شنبه  12--9   دوره آموزشی 708برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/5/20  چهارشنبه  12--9   دوره آموزشی 708برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/5/21  پنج شنبه    
 1400/5/22  جمعه    
 1400/5/23  شنبه  13--9  دوره آموزشی 5030 برنامه  kara web
 1400/5/24  یکشنبه 13--9  دوره آموزشی 5030 برنامه  kara web
 1400/5/25  دوشنبه  13--9  دوره آموزشی 5030 برنامه  kara web
 1400/5/26  سه شنبه  13--9   دوره آموزشی 5030 برنامه  kara web
 1400/5/27  چهارشنبه    
 1400/5/28  پنج شنبه    
 1400/5/29  جمعه    

برنامه دوره‌های آموزشی شهریور ماه 1400

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1400/5/30  شنبه  12--9  دوره آموزشی 709برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/5/31  یکشنبه  12--9  دوره آموزشی 709برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/6/1  دوشنبه  12--9  دوره آموزشی 709برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/6/2  سه شنبه  12--9  دوره آموزشی 709برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/6/3  چهارشنبه  12--9  دوره آموزشی 709برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/6/4  پنج شنبه    
 1400/6/5  جمعه    
 1400/6/6  شنبه  12--9  دوره آموزشی 5031 برنامه  kara web
 1400/6/7  یکشنبه  12--9  دوره آموزشی 5031 برنامه  kara web
 1400/6/8  دوشنبه  12--9  دوره آموزشی 5031 برنامه  kara web
 1400/6/9  سه شنبه  12--9  دوره آموزشی 5031 برنامه  kara web
 1400/6/10  چهارشنبه  12--9  دوره آموزشی 5031 برنامه  kara web
 1400/6/11  پنج شنبه    
 1400/6/12  جمعه    
 1400/6/13  شنبه     دوره آموزشی 710برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/6/14  یکشنبه      دوره آموزشی 710برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/6/15  دوشنبه      دوره آموزشی 710برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/6/16  سه شنبه     دوره آموزشی 710برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/6/17  چهار شنبه      دوره آموزشی 710برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/6/18  پنج شنبه    
 1400/6/19  جمعه    
 1400/6/20  شنبه  12--9  دوره آموزشی 5032 برنامه  kara web
 1400/6/21  یکشنبه  12--9  دوره آموزشی 5032 برنامه  kara web
 1400/6/22  دوشنبه  12--9  دوره آموزشی 5032 برنامه  kara web
 1400/6/23  سه شنبه  12--9  دوره آموزشی 5032 برنامه  kara web
 1400/6/24  چهار شنبه  12--9  دوره آموزشی 5032 برنامه  kara web
 1400/6/25  پنج شنبه    
 1400/6/26  جمعه    
 1400/6/27  شنبه  12--9  دوره آموزشی 711برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/6/28  یکشنبه  12--9  دوره آموزشی 711برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/6/29  دوشنبه  12--9  دوره آموزشی 711برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/6/30  سه شنبه  12--9  دوره آموزشی 711برنامه PwNet + Pw Kara
 1400/6/31  چهار شنبه  12--9  دوره آموزشی 711برنامه PwNet + Pw Kara

برنامه دوره‌های آموزشی مهر ماه 1400

تاریخ روز ساعت نام دوره آموزشی
1400/07/03  شنبه  13--9 دوره آموزشی 5033 برنامه PW KARA web
1400/07/04  یک‌شنبه  13--9 ادامه دوره آموزشی 5033 برنامه PW KARA web
1400/07/05  دوشنبه    
1400/07/06
 سه‌شنبه  13--9 ادامه دوره آموزشی 5033 برنامه PW KARA web
1400/07/07  چهارشنبه  13--9 ادامه دوره آموزشی 5033 برنامه PW KARA web
1400/07/08  پنج‌شنبه    
1400/07/09  جمعه    
1400/07/10  شنبه  13--9 دوره آموزشی 712 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/07/11  یک‌شنبه  13--9 ادامه دوره آموزشی 712 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/07/12  دوشنبه  13--9 ادامه دوره آموزشی 712 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/07/13  سه‌شنبه    
1400/07/14
 چهارشنبه  13--9 ادامه دوره آموزشی 712 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/07/15
 پنج‌شنبه    
1400/07/16  جمعه    
1400/07/17  شنبه  12--9 دوره آموزشی 5034 برنامه PW KARA web
1400/07/18  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5034 برنامه PW KARA web
1400/07/19
 دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5034 برنامه PW KARA web
1400/07/20
 سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5034 برنامه PW KARA web
1400/07/21  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5034 برنامه PW KARA web
1400/07/22  پنج‌شنبه    
1400/07/23  جمعه    
1400/07/24
 شنبه  12--9 دوره آموزشی 713 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/07/25  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 713 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/07/26
 دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 713 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/07/27
 سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 713 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/07/28
 چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 713 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/07/29
 پنج‌شنبه    
1400/07/30
 جمعه    

برنامه دوره‌های آموزشی آبان ماه 1400

تاریخ روز ساعت نام دوره آموزشی
1400/08/01  شنبه  13--9 دوره آموزشی 5035 برنامه PW KARA web
1400/08/02  یک‌شنبه    
1400/08/03  دوشنبه  13--9 ادامه دوره آموزشی 5035 برنامه PW KARA web
1400/08/04
 سه‌شنبه  13--9 ادامه دوره آموزشی 5035 برنامه PW KARA web
1400/08/05  چهارشنبه  13--9 ادامه دوره آموزشی 5035 برنامه PW KARA web
1400/08/06  پنج‌شنبه    
1400/08/07  جمعه    
1400/08/08  شنبه  12--9 دوره آموزشی 714 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/08/09  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 714 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/08/10  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 714 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/08/11  سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 714 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/08/12
 چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 714 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/08/13
 پنج‌شنبه    
1400/08/14  جمعه    
1400/08/15  شنبه  12--9 دوره آموزشی 5036 برنامه PW KARA web
1400/08/16  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5036 برنامه PW KARA web
1400/08/17
 دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5036 برنامه PW KARA web
1400/08/18
 سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5036 برنامه PW KARA web
1400/08/19  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5036 برنامه PW KARA web
1400/08/20  پنج‌شنبه    
1400/08/21  جمعه    
1400/08/22
 شنبه  12--9 دوره آموزشی 715 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/08/23  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 715 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/08/24
 دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 715 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/08/25
 سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 715 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/08/26
 چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 715 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
1400/08/27
 پنج‌شنبه    
1400/08/28
 جمعه    

برنامه دوره‌های آموزشی آذر ماه 1400

تاریخ روز ساعت نام دوره آموزشی
 1400/08/29  شنبه  12--9 دوره آموزشی 5037 برنامه PW KARA web
 1400/08/30  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5037 برنامه PW KARA web
 1400/09/01  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5037 برنامه PW KARA web
 1400/09/02  سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5037 برنامه PW KARA web
 1400/09/03  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5037 برنامه PW KARA web
 1400/09/04  پنج‌شنبه    
 1400/09/05  جمعه    
 1400/09/06  شنبه  12--9 دوره آموزشی 716 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/09/07  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 716 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/09/08  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 716 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/09/09  سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 716 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/09/10  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 716 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/09/11  پنج‌شنبه    
 1400/09/12  جمعه    
 1400/09/13  شنبه  12--9 دوره آموزشی 5038 برنامه PW KARA web
 1400/09/14  یک‌شنبه  12--9
ادامه دوره آموزشی 5038 برنامه PW KARA web
 1400/09/15  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5038 برنامه PW KARA web
 1400/09/16  سه‌شنبه  12--9
ادامه دوره آموزشی 5038 برنامه PW KARA web
 1400/09/17  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5038 برنامه PW KARA web
 1400/09/18  پنج‌شنبه    
 1400/09/19  جمعه    
 1400/09/20  شنبه  12--9 دوره آموزشی 717 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/09/21  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 717 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/09/22  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 717 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/09/23  سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 717 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/09/24  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 717 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/09/25  پنج‌شنبه    
 1400/09/26  جمعه    
 1400/09/27  شنبه  12--9 دوره آموزشی 5039 برنامه PW KARA web
 1400/09/28  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5039 برنامه PW KARA web
 1400/09/29  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5039 برنامه PW KARA web
 1400/09/30  سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5039 برنامه PW KARA web
 1400/10/01  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5039 برنامه PW KARA web

برنامه دوره‌های آموزشی دی ماه 1400

تاریخ روز ساعت نام دوره آموزشی
 1400/10/04  شنبه  12--9 دوره آموزشی 5040 برنامه PW KARA web
 1400/10/05  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5040 برنامه PW KARA web
 1400/10/06  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5040 برنامه PW KARA web
 1400/10/07  سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5040 برنامه PW KARA web
 1400/10/08  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5040 برنامه PW KARA web
 1400/10/09  پنج‌شنبه    
 1400/10/10  جمعه    
 1400/10/11  شنبه  12--9 دوره آموزشی 718 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/10/12  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 718 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/10/13  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 718 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/10/14  سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 718 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/10/15  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 718 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/10/16  پنج‌شنبه    
 1400/10/17  جمعه    
 1400/10/18  شنبه  12--9 دوره آموزشی 5041 برنامه PW KARA web
 1400/10/19  یک‌شنبه  12--9
ادامه دوره آموزشی 5041 برنامه PW KARA web
 1400/10/20  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5041 برنامه PW KARA web
 1400/10/21  سه‌شنبه  12--9
ادامه دوره آموزشی 5041 برنامه PW KARA web
 1400/10/22  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5041 برنامه PW KARA web
 1400/10/23  پنج‌شنبه    
 1400/10/24  جمعه    
 1400/10/25  شنبه  12--9 دوره آموزشی 719 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/10/26  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 719 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/10/27  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 719 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/10/28  سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 719 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/10/29  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 719 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/10/30  پنج‌شنبه    
 1400/11/01  جمعه    

برنامه دوره‌های آموزشی بهمن ماه 1400

تاریخ روز ساعت نام دوره آموزشی
 1400/11/02  شنبه  12--9 دوره آموزشی 5042 برنامه PW KARA web
 1400/11/03  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5042 برنامه PW KARA web
 1400/11/04  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5042 برنامه PW KARA web
 1400/11/05  سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5042 برنامه PW KARA web
 1400/11/06  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5042 برنامه PW KARA web
 1400/11/07  پنج‌شنبه    
 1400/11/08  جمعه    
 1400/11/09  شنبه  12--9 دوره آموزشی 720 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/11/10  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 720 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/11/11  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 720 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/11/12  سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 720 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/11/13  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 720 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/11/14  پنج‌شنبه    
 1400/11/15  جمعه    
 1400/11/16  شنبه  12--9 دوره آموزشی 5043 برنامه PW KARA web
 1400/11/17  یک‌شنبه  12--9
ادامه دوره آموزشی 5043 برنامه PW KARA web
 1400/11/18  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5043 برنامه PW KARA web
 1400/11/19  سه‌شنبه  12--9
ادامه دوره آموزشی 5043 برنامه PW KARA web
 1400/11/20  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5043 برنامه PW KARA web
 1400/11/21  پنج‌شنبه    
 1400/11/22  جمعه    
 1400/11/23  شنبه  13--9 دوره آموزشی 721 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/11/24  یک‌شنبه  13--9 ادامه دوره آموزشی 721 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/11/25  دوشنبه  13--9 ادامه دوره آموزشی 721 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/11/26  سه‌شنبه  
 1400/11/27  چهارشنبه  13--9 ادامه دوره آموزشی 721 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/11/28  پنج‌شنبه    
 1400/11/29  جمعه    

برنامه دوره‌های آموزشی اسفند ماه 1400

تاریخ روز ساعت نام دوره آموزشی
 1400/11/30  شنبه  12--9 دوره آموزشی 5044 برنامه PW KARA web
 1400/12/01  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5044 برنامه PW KARA web
 1400/12/02  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5044 برنامه PW KARA web
 1400/12/03  سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5044 برنامه PW KARA web
 1400/12/04  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5044 برنامه PW KARA web
 1400/12/05  پنج‌شنبه    
 1400/12/06  جمعه    
 1400/12/07  شنبه  13--9 دوره آموزشی 722 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/12/08  یک‌شنبه  13--9 ادامه دوره آموزشی 722 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/12/09  دوشنبه  13--9 ادامه دوره آموزشی 722 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/12/10  سه‌شنبه  
 1400/12/11  چهارشنبه  13--9 ادامه دوره آموزشی 722 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/12/12  پنج‌شنبه    
 1400/12/13  جمعه    
 1400/12/14  شنبه  12--9 دوره آموزشی 5045 برنامه PW KARA web
 1400/12/15  یک‌شنبه  12--9
ادامه دوره آموزشی 5045 برنامه PW KARA web
 1400/12/16  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5045 برنامه PW KARA web
 1400/12/17  سه‌شنبه  12--9
ادامه دوره آموزشی 5045 برنامه PW KARA web
 1400/12/18  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 5045 برنامه PW KARA web
 1400/12/19  پنج‌شنبه    
 1400/12/20  جمعه    
 1400/12/21  شنبه  12--9 دوره آموزشی 723 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/12/22  یک‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 723 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/12/23  دوشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 723 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/12/24  سه‌شنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 723 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/12/25  چهارشنبه  12--9 ادامه دوره آموزشی 723 برنامه PW KARA + برنامه PW NET
 1400/12/26  پنج‌شنبه    
 1400/12/27  جمعه