خانواده بزرگ دنیای پردازش
شرکت دنیای پردازش (Processing World Corporation) با هدف طراحی و تولید سیستم‌های الکترونیکی و کامپیوتری و ایجاد سازمانی تحقیقاتی- تولیدی، برای ارائه سیستم‌های حضور و غیاب، فعالیت تحقیقاتی خود را در سال ۱۳۶۹ تحت عنوان مؤسسه تحقیقاتی دنیای پردازش و فعالیت تجاری خود را از سال ۱۳۷۳ با عنوان شرکت دنیای پردازش به‌صورت رسمی آغاز نمود.