موزه دنیای پردازش

رسانه - عکس - حضور و غیاب - موزه - PW 1000
رسانه - عکس - حضور و غیاب - موزه - PW 1100
رسانه - عکس - حضور و غیاب - موزه - PW 1410
رسانه - عکس - حضور و غیاب - موزه - PW 800
رسانه - عکس - گشت و نگهبانی - موزه - PW 2000
رسانه - عکس - ثبت جرائم رانندگی - موزه - PW 3000
رسانه - عکس - ثبت قبض آب و برق - موزه - PW 6200
رسانه - عکس - قفل الکترونیکی - موزه - PW 7100