خانواده بزرگ دنیای پردازش
شرکت دنیای پردازش (Processing World Corporation) با هدف طراحی و تولید سیستم‌های الکترونیکی و کامپیوتری و ایجاد سازمانی تحقیقاتی- تولیدی، برای ارائه سیستم های حضور و غیاب، فعالیت تحقیقاتی خود را در سال 1369 تحت عنوان موسسه تحقیقاتی دنیای پردازش و فعالیت تجاری خود را از سال 1373 با عنوان شرکت دنیای پردازش بصورت رسمی آغاز نمود.