آمــوزش

تغیـــیـر

ســـــال

رسانه - عکس - ویدیوهای آموزشی - ارسال زمان‌های تغییر ساعت

 

 

 

رسانه - عکس - ویدیوهای آموزشی - تاریخ و ساعت اشتباه دستگاه

 
  

رسانه - عکس - ویدیوهای آموزشی - تغییر سال

 

 

 

رسانه - عکس - ویدیوهای آموزشی - زما‌های تغییر ساعت در PW KARA