توجه

کلاس آموزش برنامه گردشکار تحت وب، جلسه آخر دوره های مربوط به برنامه PWKara win،  ساعت 11:30 به بعد تشکیل می گردد. جهت انجام ثبت نام با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.

برنامه دوره های آموزشی فروردین ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/1/17  شنبه  12--9   دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/18  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/19  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/20  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/21  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 647 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/22  پنج شنبه    
 1398/1/23  جمعه    
 1398/1/24   شنبه   12--9   دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/25  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/26  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/27  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/28  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 648 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/1/29  پنج شنبه    
 1398/1/30  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی اردیبهشت ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/1/31  شنبه    
 1398/2/1  یکشنبه    
 1398/2/2  دوشنبه    
 1398/2/3  سه شنبه    
 1398/2/4  چهارشنبه    
 1398/2/5  پنج شنبه    
 1398/2/6  جمعه    
 1398/2/7  شنبه  12--9   دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/8  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/9  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/10  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/11  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 649 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/12  پنج شنبه    
 1398/2/13  جمعه    
 1398/2/14  شنبه  12--9   دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/15  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/16  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/17  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/18  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 650 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/19  پنج شنبه    
 1398/2/20  جمعه    
 1398/2/21  شنبه  12--9   دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/22  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/23  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/24  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/25  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 651 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/26  پنج شنبه    
 1398/2/27  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی خرداد ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/2/28  شنبه  12--9   دوره آموزشی 652 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/29  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 652 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/30  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 652 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/2/31  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 652 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/1  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 652 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/2  پنج شنبه    
 1398/3/3  جمعه    
 1398/3/4  شنبه    
 1398/3/5  یکشنبه    
 1398/3/6   دوشنبه    
 1398/3/7  سه شنبه  12--9   دوره آموزشی 653 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/8  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 653 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/9  پنج شنبه    
 1398/3/10  جمعه    
 1398/3/11  شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 653 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/12  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 653 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/13  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 653 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/14  سه شنبه    
 1398/3/15  چهارشنبه    
 1398/3/16  پنج شنبه    
 1398/3/17  جمعه    
 1398/3/18  شنبه  12--9   دوره آموزشی 654 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/19  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 654 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/20  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 654 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/21  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 654 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/22  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 654 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/23  پنج شنبه    
 1398/3/24  جمعه    
 1398/3/25  شنبه  12--9   دوره آموزشی 655 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/26  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 655 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/27  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 655 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/28  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 655 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/29  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 655 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/3/30  پنج شنبه    
 1398/3/31  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی تیر ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/4/1  شنبه  12--9   دوره آموزشی 656 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/2  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 656 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/3  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 656 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/4  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 656 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/5  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 656 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/6  پنج شنبه    
 1398/4/7  جمعه    
 1398/4/8  شنبه    
 1398/4/9  یکشنبه    
 1398/4/10  دوشنبه    
 1398/4/11  سه شنبه    
 1398/4/12  چهار شنبه    
 1398/4/13  پنج شنبه    
 1398/4/14  جمعه    
 1398/4/15  شنبه  12--9   دوره آموزشی 657 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/16  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 657 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/17  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 657 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/18  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 657 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/19  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 657 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/20  پنج شنبه    
 1398/4/21  جمعه    
 1398/4/22  شنبه  12--9   دوره آموزشی 658 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/23  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 658 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/24  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 658 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/25  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 658 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/26  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 658 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/27  پنج شنبه    
 1398/4/28  جمعه    
 1398/4/29  شنبه  12--9   دوره آموزشی 659 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/30  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 659 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/4/31  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 659 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/1  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 659 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/2  چهارشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 659 برنامه Pwkara + برنامه PwNet

برنامه دوره های آموزشی مرداد ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/5/5  شنبه  12--9   دوره آموزشی 660 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/6  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 660 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/7  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 660 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/8  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 660 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/9  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 660 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/10  پنج شنبه    
 1398/5/11  جمعه    
 1398/5/12  شنبه  12--9   دوره آموزشی 661 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/13  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 661 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/14  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 661 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/15  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 661 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/16  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 661 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/17  پنج شنبه    
 1398/5/18  جمعه    
 1398/5/19  شنبه    
 1398/5/20  یکشنبه    
 1398/5/21  دوشنبه    
 1398/5/22  سه شنبه  12--9   دوره آموزشی 662 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/23  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 662 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/24  پنج شنبه    
 1398/5/25  جمعه    
 1398/5/26  شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 662 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/27  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 662 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/28  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 662 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/5/29  سه شنبه    
 1398/5/30  چهارشنبه    
 1398/5/31  پنج شنبه    
 1398/6/1  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی شهریور ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/6/2  شنبه  12--9   دوره آموزشی 663 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/3  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 663 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/4  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 663 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/5  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 663 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/6  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 663 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/7  پنج شنبه    
 1398/6/8  جمعه    
 1398/6/9  شنبه  12--9   دوره آموزشی 664 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/10  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 664 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/11  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 664 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/12  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 664 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/13  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 664 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/14  پنج شنبه    
 1398/6/15  جمعه    
 1398/6/16  شنبه    
 1398/6/17  یکشنبه    
 1398/6/18  دوشنبه    
 1398/6/19  سه شنبه    
 1398/6/20  چهار شنبه    
 1398/6/21  پنج شنبه    
 1398/6/22  جمعه    
 1398/6/23  شنبه  12--9   دوره آموزشی 665 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/24  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 665 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/25  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 665 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/26  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 665 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/27  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 665 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/28  پنج شنبه    
 1398/6/29  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی مهر ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/6/30  شنبه  12--9   دوره آموزشی 666 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/6/31  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 666 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/1  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 666 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/2  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 666 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/3  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 666 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/4  پنج شنبه    
 1398/7/5  جمعه    
 1398/7/6  شنبه  12--9   دوره آموزشی 667 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/7  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 667 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/8  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 667 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/9  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 667 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/10  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 667 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/11  پنج شنبه    
 1398/7/12  جمعه    
 1398/7/13  شنبه  12--9   دوره آموزشی 668 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/14  یکشنبه  12--9   دوره آموزشی 668 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/15  دوشنبه  12--9   دوره آموزشی 668 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/16  سه شنبه  12--9   دوره آموزشی 668 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/17  چهار شنبه  12--9   دوره آموزشی 668 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/18  پنج شنبه    
 1398/7/19  جمعه    
 1398/7/20  شنبه  12--9   دوره آموزشی 669 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/21  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 669 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/22  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 669 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/23  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 669 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/24  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 669 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/25  پنج شنبه    
 1398/7/26  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی آبان ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/7/27   شنبه    
 1398/7/28  یکشنبه  12--9   دوره آموزشی 670 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/29  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 670 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/7/30  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 670 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/1  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 670 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/2  پنج شنبه    
 1398/8/3  جمعه    
 1398/8/4  شنبه  12--9   دوره آموزشی 670 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/5  یکشنبه    
 1398/8/6  دوشنبه    
 1398/8/7  سه شنبه    
 1398/8/8  چهارشنبه    
 1398/8/9  پنج شنبه    
 1398/8/10  جمعه    
 1398/8/11  شنبه    
 1398/8/12  یکشنبه    
 1398/8/13  دوشنبه    
 1398/8/14  سه شنبه    
 1398/8/15  چهار شنبه    
 1398/8/16  پنج شنبه    
 1398/8/17  جمعه    
 1398/8/18  شنبه  12--9   دوره آموزشی 671 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/19  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 671 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/20  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 671 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/21  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 671 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/22  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 671 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/23  پنج شنبه    
 1398/8/24  جمعه    
 1398/8/25  شنبه  12--9   دوره آموزشی 672 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/26  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 672 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/27  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 672 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/28  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 672 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/29  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 672 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/8/30  پنج شنبه    
 1398/9/1  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی آذر ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/9/2  شنبه  12--9   دوره آموزشی 673 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/3  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 673 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/4  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 673 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/5  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 673 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/6  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 673 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/7  پنج شنبه    
 1398/9/8  جمعه    
 1398/9/9  شنبه  12--9   دوره آموزشی 674 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/10  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 674 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/11  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 674 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/12  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 674 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/13  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 674 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/14  پنج شنبه    
 1398/9/15  جمعه    
 1398/9/16  شنبه  12--9   دوره آموزشی 675 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/17  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 675 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/18  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 675 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/19  سه شنبه  12--9 ادامه  دوره آموزشی 675 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/20  چهار شنبه  12--9 ادامه  دوره آموزشی 675 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/21  پنج شنبه    
 1398/9/22  جمعه    
 1398/9/23  شنبه  12--9   دوره آموزشی 676 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/24  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 676 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/25  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 676 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/26  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 676 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/27  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 676 برنامه Pwkara + برنامه PwNet
 1398/9/28  پنج شنبه    
 1398/9/29  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی دی ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/9/30  شنبه  12--9   دوره آموزشی 677 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/1  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 677 برنامه  Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/2  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 677 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/3  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 677 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/4  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 677 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/5  پنج شنبه    
 1398/10/6  جمعه    
 1398/10/7  شنبه  12--9   دوره آموزشی 678 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/8  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 678 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/9  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 678 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/10  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 678 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/11  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 678 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/12  پنج شنبه    
 1398/10/13  جمعه    
 1398/10/14  شنبه  12--9   دوره آموزشی 5000 برنامه Pwkara Web
 1398/10/15  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 5000 برنامه Pwkara Web
 1398/10/16  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 5000 برنامه Pwkara Web
 1398/10/17  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 5000 برنامه Pwkara Web
 1398/10/18  چهار شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 5000 برنامه Pwkara Web
 1398/10/19  پنج شنبه    
 1398/10/20  جمعه    
 1398/10/21  شنبه  12--9   دوره آموزشی 679 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/22  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 679 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/23  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 679 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/24  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 679 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/25  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 679 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/26  پنج شنبه    
 1398/10/27  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی بهمن ماه 98

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/10/28  شنبه  12--9   دوره آموزشی 680 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/29  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 680 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/10/30  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 680 برنامه Pwkara Win+ برنامه PwNet
 1398/11/1  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 680 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/11/2  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 680 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/11/3  پنج شنبه    
 1398/11/4  جمعه    
 1398/11/5  شنبه    
 1398/11/6  یکشنبه    
 1398/11/7  دوشنبه    
 1398/11/8  سه شنبه    
 1398/11/9  چهارشنبه    
 1398/11/10  پنج شنبه    
 1398/11/11  جمعه    
 1398/11/12  شنبه  12--9   دوره آموزشی 5001 برنامه Pwkara Web
 1398/11/13  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 5001 برنامه Pwkara Web
 1398/11/14  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 5001 برنامه Pwkara Web
 1398/11/15  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 5001 برنامه Pwkara Web
 1398/11/16  چهار شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 5001 برنامه Pwkara Web
 1398/11/17  پنج شنبه    
 1398/11/18  جمعه    
 1398/11/19  شنبه    
 1398/11/20  یکشنبه    
 1398/11/21  دوشنبه    
 1398/11/22  سه شنبه    
 1398/11/23  چهار شنبه    
 1398/11/24  پنج شنبه    
 1398/11/25  جمعه    
 1398/11/26  شنبه  12--9   دوره آموزشی 681 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/11/27  یکشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 681 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/11/28  دوشنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 681 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/11/29  سه شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 681 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/11/30  چهار شنبه  12--9  ادامه دوره آموزشی 681 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/12/1  پنج شنبه    
 1398/12/2  جمعه    

برنامه دوره های آموزشی اسفند ماه 98

به اطلاع مشتریان گرامی می رساند دوره های آموزشی شرکت به دلیل پیشگیری از انتشار ویروس کرونا از تاریخ 10 اسفند تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 1398/12/3  شنبه  12--9   دوره آموزشی 682 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/12/4  یکشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 682 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/12/5  دوشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 682 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/12/6  سه شنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 682 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/12/7  چهارشنبه  12--9   ادامه دوره آموزشی 682 برنامه Pwkara Win + برنامه PwNet
 1398/12/8  پنج شنبه    
 1398/12/9  جمعه    
 1398/12/10  شنبه  12--9   تعطیل 
 1398/12/11  یکشنبه  12--9 تعطیل
 1398/12/12  دوشنبه  12--9 تعطیل
 1398/12/13  سه شنبه  12--9 تعطیل
 1398/12/14  چهارشنبه  12--9 تعطیل
 1398/12/15  پنج شنبه    
 1398/12/16  جمعه    
 1398/12/17  شنبه    
 1398/12/18  یکشنبه    
 1398/12/19  دوشنبه  12--9 تعطیل
 1398/12/20  سه شنبه  12--9 تعطیل
 1398/12/21  چهار شنبه  12--9 تعطیل
 1398/12/22  پنج شنبه    
 1398/12/23  جمعه    
 1398/12/24  شنبه  12--9 تعطیل
 1398/12/25  یکشنبه  12--9 تعطیل
 1398/12/26  دوشنبه    
 1398/12/27  سه شنبه    
 1398/12/28  چهار شنبه