توجه

کلاس آموزش برنامه گردش‌کار تحت وب، جلسه آخر دوره‌های مربوط به برنامه PWKara win،  ساعت 10:00 به بعد تشکیل می‌گردد. جهت انجام ثبت نام با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.

برنامه دوره‌های آموزشی فروردین ماه ۱۴۰۱

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 ۱۴۰۱/۰۱/۰۶  شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
 یکشنبه    
 ۱۴۰۱/۰۱/۰۸
 دوشنبه    
 ۱۴۰۱/۰۱/۰۹  سه‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۱/۱۰  چهارشنبه    
 ۱۴۰۱/۰۱/۱۱  پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۱/۱۲  جمعه    
 ۱۴۰۱/۰۱/۱۳   شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۱/۱۴  یکشنبه  ۹-۱۳ دوره آموزشی ۷۲۴ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۱/۱۵  دوشنبه  ۹-۱۳  دوره آموزشی ۷۲۴ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۱/۱۶  سه‌شنبه  ۹-۱۳ دوره آموزشی ۷۲۴ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۱/۱۷  چهارشنبه  ۹-۱۳ دوره آموزشی ۷۲۴ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۱/۱۸  پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۱/۱۹  جمعه    
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۰  شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۴۶ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۱  یکشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۴۶ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۲  دوشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۴۶ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۳  سه‌شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۴۶ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۴  چهارشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۴۶ برنامه  PW Kara web 
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۵  پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۶  جمعه    
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۷   شنبه ۹-۱۲  دوره آموزشی ۷۲۵ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۸  یکشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۲۵ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۹  دوشنبه  ۹-۱۲  دوره آموزشی ۷۲۵ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۱/۳۰  سه‌شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۲۵ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  چهارشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۲۵ برنامه PW Net + PW Kara

برنامه دوره‌های آموزشی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۱  پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۲
 جمعه    
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۳
 شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۴  یکشنبه  ۹-۱۳  دوره آموزشی ۵۰۴۷ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۵  دوشنبه  ۹-۱۳  دوره آموزشی ۵۰۴۷ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۶  سه‌شنبه  ۹-۱۳  دوره آموزشی ۵۰۴۷ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۷  چهارشنبه  ۹-۱۳  دوره آموزشی ۵۰۴۷ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۸   پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۹  جمعه  
 ۱۴۰۱/۰۲/۱۰  شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۲/۱۱  یکشنبه    
 ۱۴۰۱/۰۲/۱۲  دوشنبه    
 ۱۴۰۱/۰۲/۱۳  سه‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۲/۱۴  چهارشنبه    
 ۱۴۰۱/۰۲/۱۵  پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۲/۱۶  جمعه  
 ۱۴۰۱/۰۲/۱۷  شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۲۶ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۲/۱۸  یکشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۲۶ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۲/۱۹  دوشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۲۶ برنامه PW Net + PW Kara 
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۰  سه‌شنبه  ۹-۱۲  دوره آموزشی ۷۲۶ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱  چهارشنبه  ۹-۱۲  دوره آموزشی ۷۲۶ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۲   پنج‌شنبه  
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۳  جمعه  
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۴  شنبه  ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!          دوره آموزشی ۵۰۴۸ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۵  یکشنبه  ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!          دوره آموزشی ۵۰۴۸ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶  دوشنبه  ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!          دوره آموزشی ۵۰۴۸ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۷  سه‌شنبه  ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!          دوره آموزشی ۵۰۴۸ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸  چهارشنبه  ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!          دوره آموزشی ۵۰۴۸ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۹   پنج‌شنبه  
 ۱۴۰۱/۰۲/۳۰  جمعه  

برنامه دوره‌های آموزشی خرداد ماه ۱۴۰۱

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ شنبه  ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!           دوره آموزشی ۷۲۷ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
 یکشنبه
 ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!           دوره آموزشی ۷۲۷ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
 دوشنبه
 ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!           دوره آموزشی ۷۲۷ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳  سه‌شنبه
 ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!           دوره آموزشی ۷۲۷ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۴  چهارشنبه
 ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!           دوره آموزشی ۷۲۷ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۵  پنج‌شنبه
   
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۶  جمعه
   
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۷   شنبه  ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!           دوره آموزشی ۵۰۴۹ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۸  یکشنبه  ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!           دوره آموزشی ۵۰۴۹ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۹  دوشنبه  ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!           دوره آموزشی ۵۰۴۹ برنامه  PW Kara web 
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۰  سه‌شنبه  ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!           دوره آموزشی ۵۰۴۹ برنامه  PW Kara web 
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۱  چهارشنبه   ۹-۱۲  ظرفیت تکمیل شد!           دوره آموزشی ۵۰۴۹ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۲  پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۳  جمعه    
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۴  شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۵  یکشنبه  
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶  دوشنبه  
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۷  سه‌شنبه  
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸  چهارشنبه    
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۹  پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۰  جمعه    
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۱   شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۲۸ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۲  یکشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۲۸ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۳  دوشنبه  ۹-۱۲  دوره آموزشی ۷۲۸ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۴  سه‌شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۲۸ برنامه PW Net + PW Kara 
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۵  چهارشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۲۸ برنامه PW Net + PW Kara 
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۶  پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۷  جمعه    
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۸   شنبه   ۹-۱۲  ظرفیت تکمیل شد!           دوره آموزشی ۵۰۵۰ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۹  یکشنبه  ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!           دوره آموزشی ۵۰۵۰ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۳/۳۰  دوشنبه  ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!           دوره آموزشی ۵۰۵۰ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  سه‌شنبه  ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!           دوره آموزشی ۵۰۵۰ برنامه  PW Kara web 
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۱  چهارشنبه  ۹-۱۲ ظرفیت تکمیل شد!           دوره آموزشی ۵۰۵۰ برنامه  PW Kara web

برنامه دوره‌های آموزشی تیر ماه ۱۴۰۱

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۲پنج‌شنبه
   
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۳
 جمعه
   
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
 شنبه
 ۹-۱۲  دوره آموزشی ۷۲۹ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۵  یکشنبه
 ۹-۱۲  دوره آموزشی ۷۲۹ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۶  دوشنبه
 ۹-۱۲  دوره آموزشی ۷۲۹ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۷  سه‌شنبه
 ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۲۹ برنامه PW Net + PW Kara 
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸  چهارشنبه
 ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۲۹ برنامه PW Net + PW Kara 
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹   پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۰  جمعه  
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۱  شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۵۱ برنامه  PW Kara web 
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲  یکشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۵۱ برنامه  PW Kara web 
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۳  دوشنبه   ۹-۱۲  دوره آموزشی ۵۰۵۱ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۴  سه‌شنبه  ۹-۱۲  دوره آموزشی ۵۰۵۱ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۵  چهارشنبه  ۹-۱۲  دوره آموزشی ۵۰۵۱ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۶  پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۷  جمعه  
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۸  شنبه  ۹-۱۳ دوره آموزشی ۷۳۰ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۹  یکشنبه  
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۰  دوشنبه  ۹-۱۳ دوره آموزشی ۷۳۰ برنامه PW Net + PW Kara 
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۱  سه‌شنبه  ۹-۱۳ دوره آموزشی ۷۳۰ برنامه PW Net + PW Kara 
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۲  چهارشنبه  ۹-۱۳ دوره آموزشی ۷۳۰ برنامه PW Net + PW Kara 
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۳   پنج‌شنبه  
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۴  جمعه  
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۵  شنبه  ۹-۱۳  دوره آموزشی ۵۰۵۲ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۶  یکشنبه  ۹-۱۳   دوره آموزشی ۵۰۵۲ برنامه  PW Kara web 
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۷  دوشنبه    
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۸  سه‌شنبه  ۹-۱۳  دوره آموزشی ۵۰۵۲ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۹  چهارشنبه  ۹-۱۳  دوره آموزشی ۵۰۵۲ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۴/۳۰   پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱   جمعه  

برنامه دوره‌های آموزشی مرداد ماه ۱۴۰۱

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۱ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
 یکشنبه
 ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۱ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
 دوشنبه
 ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۱ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۴  سه‌شنبه
 ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۱ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۵  چهارشنبه
 ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۱ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۶  پنج‌شنبه
   
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۷  جمعه
   
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۸   شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۵۳ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۵/۰۹  یکشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۵۳ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۰  دوشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۵۳ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۱  سه‌شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۵۳ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۲  چهارشنبه   ۹-۱۲  دوره آموزشی ۵۰۵۳ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۳  پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۴  جمعه    
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۵  شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۶  یکشنبه  
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۷  دوشنبه  
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۸  سه‌شنبه  
 ۱۴۰۱/۰۵/۱۹  چهارشنبه    
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۰  پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۱  جمعه    
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۲   شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۲ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۳  یکشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۲ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴  دوشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۲ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۵  سه‌شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۲ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۶  چهارشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۲ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۷  پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۸  جمعه    
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۹   شنبه   ۹-۱۲  دوره آموزشی ۵۰۵۴ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۵/۳۰  یکشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۵۴ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱  دوشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۵۴ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۶/۰۱  سه‌شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۵۴ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۶/۰۲  چهارشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۵۴ برنامه  PW Kara web

برنامه دوره‌های آموزشی شهریور ماه ۱۴۰۱

 تاریخ  روز  ساعت  نام دوره آموزشی
 ۱۴۰۱/۰۶/۰۳پنج‌شنبه
   
 ۱۴۰۱/۰۶/۰۴
 جمعه
   
 ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
 شنبه
 ۹-۱۲  دوره آموزشی ۷۳۳ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۶/۰۶  یکشنبه
 ۹-۱۲  دوره آموزشی ۷۳۳ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۶/۰۷  دوشنبه
 ۹-۱۲  دوره آموزشی ۷۳۳ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۶/۰۸  سه‌شنبه
 ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۳ برنامه PW Net + PW Kara 
 ۱۴۰۱/۰۶/۰۹  چهارشنبه
 ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۳ برنامه PW Net + PW Kara 
 ۱۴۰۱/۰۶/۱۰   پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۶/۱۱  جمعه  
 ۱۴۰۱/۰۶/۱۲  شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۵۵ برنامه  PW Kara web 
 ۱۴۰۱/۰۶/۱۳  یکشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۵۰۵۵ برنامه  PW Kara web 
 ۱۴۰۱/۰۶/۱۴  دوشنبه   ۹-۱۲  دوره آموزشی ۵۰۵۵ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۶/۱۵  سه‌شنبه  ۹-۱۲  دوره آموزشی ۵۰۵۵ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۶/۱۶  چهارشنبه  ۹-۱۲  دوره آموزشی ۵۰۵۵ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۶/۱۷  پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۶/۱۸  جمعه  
 ۱۴۰۱/۰۶/۱۹  شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۴ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۰  یکشنبه ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۴ برنامه PW Net + PW Kara
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۱  دوشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۴ برنامه PW Net + PW Kara 
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۲  سه‌شنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۴ برنامه PW Net + PW Kara 
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۳  چهارشنبه  ۹-۱۲ دوره آموزشی ۷۳۴ برنامه PW Net + PW Kara 
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۴   پنج‌شنبه  
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۵  جمعه  
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۶  شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۷  یکشنبه  ۹-۱۳   دوره آموزشی ۵۰۵۶ برنامه  PW Kara web 
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۸  دوشنبه  ۹-۱۳  دوره آموزشی ۵۰۵۶ برنامه  PW Kara web 
 ۱۴۰۱/۰۶/۲۹  سه‌شنبه  ۹-۱۳  دوره آموزشی ۵۰۵۶ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۶/۳۰  چهارشنبه  ۹-۱۳  دوره آموزشی ۵۰۵۶ برنامه  PW Kara web
 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱   پنج‌شنبه    
 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱   جمعه