شناسه‌های ملی

نام: شرکت دنیای پردازش (سهامی خاص)
شماره ثبت: 109557
تاریخ ثبت: 16/9/1373
شماره روزنامه رسمی: 14505
تاریخ روزنامه رسمی: 1373/09/27
شناسه ملی: 10101532898
کداقتصادی: 8351-3539-4113
کد پستی: 1439744411
زمینه فعالیت: طراحی، تولید و واردات سیستم‌های الکترونیکی و کامپیوتری

آدرس: تهران – خیابان کارگرشمالی – کوی دانشگاه – روبروی مخابرات قدس – شماره -1941 طبقه دوم
کد پستی: 1439744411
تلفن: 84288
فاکس: 88632587
آدرس سایت: WWW.PROCESSINGWORLD.COM
آدرس پست الکترونیکی: info@processingworld.com